Mae preswylwyr mewn tai gwarchod yn Wrecsam yn mwynhau gardd ffrwythau a llysiau newydd yn sgil ymdrechion gwirfoddolwyr o Cyfle Cymru.

Gweithiodd y grŵp yn y gwres tanbaid i balu a hau llain lysiau newydd i drigolion Uned Tai Gwarchod Springfield yn Rhosddu.

Mae’r tenantiaid yn gobeithio cael llwyth toreithiog ar ôl i’r grŵp godi’r gwair, palu dros yr uwchbridd a phlannu cnydau yn y gwely newydd.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Dan arweiniad elusen CAIS, mae Cyfle Cymru yn brosiect mentora cymheiriaid sydd yn cael ei ariannu gan yr UE sydd yn cefnogi pobl sydd â hanes o gamddefnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl – ac yn rhoi cyfleoedd gwirfoddoli iddynt, mynediad at hyfforddiant a’u helpu i ddod o hyd i waith.

“Diolch o waelod calon”

Roedd warden Springfield, Melanie Child yn canmol proffesiynoldeb y gwirfoddolwyr a dywedodd ei bod yn gobeithio eu croesawu nôl ar gyfer rhagor o waith caled yn y dyfodol agos.

Dywedodd: “Mae pob un ohonom yma yn Springfield yn diolch o waelod calon i Cyfle Cymru am eu hymdrechion yn creu ein llain llysiau”.

“Am waith tîm cymunedol gwych – ac mae’n edrych yn hynod broffesiynol hefyd.  Rydym ni wirioneddol yn ei werthfawrogi, ac yn gobeithio nad hwn fydd y tro olaf i ni eu gweld.

“Fe wnaethant ymddwyn yn wych.  Roeddynt yn gwrtais, ac yn ystyrlon o’n tenantiaid – ac yn bwysicach na dim, roeddynt yn frwdfrydig.”

“Ymdrech enfawr”

Fe weithiodd George James arweinydd cynorthwyol fel mentor cymheiriaid ar brosiect Springfield ochr yn ochr â nifer o bobl sydd yn gobeithio gwella eu sgiliau a rhoi hwb i’w CV cyn symud ymlaen at waith.

“Fe roddodd ein gwirfoddolwyr ymdrech enfawr i wneud y gwaith yma ar gyfer aelodau hŷn o gymuned Rhosddu,” meddai.

“Gobeithio y bydd preswylwyr Springfield yn mwynhau gweld eu llysiau’n tyfu ac yn gallu mwynhau ffrwyth ein llafur”.

Hyd yn hyn, mae mwy na 4,700 o bobl wedi derbyn cefnogaeth gan fentoriaid cymheiriaid Cyfle Cymru trwy gydol gogledd Cymru, Gwent, Dyfed, Powys ac ardaloedd Bae’r Gorllewin.

Gyda’i gilydd, mae’r tîm wedi cyflwyno mwy na 71,000 awr o gefnogaeth, a helpu mwy na 1,000 o bobl i ennill cymhwyster neu dystysgrif newydd.  Mae mwy na 600 o bobl wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau gwirfoddoli, gan wneud cyfraniad sylweddol i gymunedau ar hyd a lled Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai Cyngor Wrecsam: “Dwi’n gwybod y bydd preswylwyr Springfield yn gwerthfawrogi gwaith y gwirfoddolwyr gyda Cyfle Cymru, ac rydym yn arbennig o ddiolchgar – yn enwedig mewn gwres mor llethol!”

Gallwch ddysgu mwy am raglen Cyfle Cymru trwy fynd i www.dacw.co.uk/about-cyfle-cymru, drwy ffonio 0300 777 2256, anfon e-bost ask@cyflecymru.com neu chwiliwch am Cyfle Cymru ar gyfryngau cymdeithasol.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION