Mae yna newyddion da i drigolion Y Waun yn dilyn gosod Monitor Ansawdd Aer ar Lôn Lloyd. Bydd y monitor newydd hwn, a ariannwyd gan Kronospan fel rhan o ganiatâd cynllunio diweddar, yn mesur lefelau dau lygrydd allweddol dros y pum mlynedd nesaf, i gyd-fynd â’r gwaith monitro parhaus sydd eisoes yn mynd rhagddo yn Y Waun.

Bydd y data a gofnodir ar gael ar unwaith ar lein, ac yn dilyn y tân yn yr ardal ym mis Ionawr, bydd hyn yn cynnig rhywfaint o dawelwch meddwl i drigolion o ran yr hyn sy’n mynd ymlaen o’u hamgylch.

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae trigolion Y Waun wedi gofyn ers cryn dipyn o amser am gael gosod monitor ansawdd aer parhaol, ac rwy’n falch iawn fod yr orsaf hon bellach ar waith ac yn darparu data buddiol.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

“Pe bai digwyddiad tebyg yn codi eto, byddai canlyniadau’r monitro’n dangos a oes yna lefelau uwch o unrhyw lygryddion yn yr aer, ac yn gadael i’n swyddogion ni ac Iechyd Cyhoeddus Cymru gymryd y camau mwyaf priodol.

“Yn ystod y digwyddiad blaenorol, bu’n rhaid i’r trigolion aros i gyfarpar monitro ansawdd aer gyrraedd o Dde Cymru, a gymhlethodd ymhellach sefyllfa a oedd eisoes yn un anodd. Wnaiff hyn ddim digwydd eto diolch i’r orsaf hon.”

Mae’n bosib mynd i weld canlyniadau’r monitro ar lein yn www.airqweb.co.uk, neu drwy ddefnyddio’r ap AirQApp ar ffôn clyfar sy’n cydweddu.

Beth mae’r orsaf monitro aer yn ei wneud?

Mae’r orsaf yn monitro am y llygryddion canlynol a ddisgrifir yma:
• Gronynnau mân
• Ocsidiau Nitrogen

Rheolir lefelau’r llygryddion hyn gan Reoliadau Ansawdd Aer (Cymru) 2000 (fel y’u diwygiwyd)

Mae hefyd yn monitro am:
• Gyfansoddion Organig Anweddol, sef amrediad o gemegion organig sy’n anweddu’n hawdd ar dymheredd ystafell;
• Cyflymder a Chyfeiriad y Gwynt.

Mae’n bosib mynd i weld y lefelau uchod naill ai yn www.airqweb.co.uk, neu drwy ddefnyddio’r ap AirQApp ar ffôn clyfar sy’n cydweddu.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn diweddaru ein gwefan Ansawdd Aer, a fydd yn cynnig manylion pellach am sut i ddehongli’r canlyniadau oddi ar y wefan. Byddwn hefyd yn cynnig crynodeb o’r canlyniadau monitro yn ein hadroddiad Ansawdd Aer blynyddol, a gaiff ei asesu gan Lywodraeth Cymru ac yna ei gyhoeddi ar ein gwefan.

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN