Mae Dinas Diwylliant yn gystadleuaeth a gynhelir bob pedair blynedd gan yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, ble rhoddir teitl “Dinas Diwylliant” i ddinas, tref neu ranbarth yn y DU.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Mae’r gystadleuaeth yn defnyddio diwylliant fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol yn y gymuned.

Llynedd fe gyrhaeddodd ‘Wrecsam’ gamau olaf y gystadleuaeth gan ddod yn ail i Bradford, a fydd yn cynnal Dinas Diwylliant 2025. Mae’n siŵr eich bod chi wedi gweld ein logo lliwgar yn ogystal â’r hashnod #Wrecsam2025 a dderbyniodd dros 7 miliwn o argraffiadau ar-lein! Fe gewch chi flas ar rai o’n gweithgareddau ar gyfer cais 2025 yn yr erthygl – Cais Dinas diwylliant- Stori Wrecsam hyd yn hyn.

Ar ôl gweld manteision diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd cystadlu a derbyn y teitl hwn, penderfynwyd yn reit sydyn y byddai Wrecsam yn cystadlu eto yn 2029.

Rydym ni rŵan yn chwilio am unigolion i fynegi diddordeb mewn bod yn rhan o fwrdd Dinas Diwylliant dros dro – bydd y Bwrdd yn goruchwylio ac yn llywio gwaith ymgyrch Dinas Diwylliant Wrecsam o ddechrau 2023 tan sefydlu Ymddiriedolaeth Gymunedol Ddiwylliannol newydd ddechrau 2024.

Mae bod yn rhan o’r bwrdd dros dro yn golygu y bydd eich stiwardiaeth, eich syniadau a’ch penderfyniadau yn helpu i godi dyheadau o ran yr hyn a allwn gyflawni fel cymuned.

Rydym ni’n chwilio am unigolion medrus sydd â sgiliau, gwybodaeth a phrofiad perthnasol i wneud penderfyniadau allweddol, i ddatblygu strategaethau ac i lywio cyfeiriad a naratif ymgyrch Wrecsam2029.

Bydd y bwrdd dros dro yn cynnwys rhwng 8 a 12 aelod gyda phrofiad yn y meysydd canlynol:

  • Celfyddydau a Diwylliant
  • Cysylltiadau Rhyngwladol
  • Busnes, Diwydiant, Lletygarwch a Thwristiaeth
  • Addysg a Sgiliau
  • Cyrff Cyhoeddus e.e. y Cyngor Prydeinig, Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru
  • Gweithwyr Proffesiynol y Wasg

Bydd panel o aelodau Grŵp Gweithredol Dinas Diwylliant Wrecsam yn llunio rhestr fer o’r cyflwyniadau ysgrifenedig ac yn cynnal cyfweliadau cyn cadarnhau’r aelodau terfynol.

Os hoffech chi fod yn rhan o’r bwrdd dros dro, yna hoffem glywed gennych chi!

Gallwch ddarllen mwy am rôl y bwrdd yn y telerau

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu os hoffech chi gyflwyno datganiad o ddiddordeb a CV, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol: Wrecsam2029@wrexham.gov.uk

*Fe allwch chi hefyd ymgeisio drwy anfon fideo i wrecsam2029@wrexham.gov.uk (at ddibenion hygyrchedd)

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI