Mae’r gwelliannau hirddisgwyliedig i gyfleuster hamdden a gweithgareddau canol y dref bellach wedi eu cwblhau – ac fe wahoddir y cyhoedd i ddefnyddio’r cyfleusterau newydd y penwythnos hwn.

Ar ôl pum mis o waith cyfalaf yn y Byd Dŵr yn Wrecsam, mae’r cyfleusterau newydd bellach yn barod.

Mae’r hen fynedfa bellach yn rhan o stiwdio beicio dan do MYRIDE gyda meddalwedd beicio rhith sy’n cynnwys golygfeydd godidog ac yn rhoi profiad beicio arbennig ar gyfer unigolion a grwpiau.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Bydd ymwelwyr i’r Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau yn camu i mewn i fynedfa newydd, gydag eisteddle a chaffi sy’n gwerthu Costa Coffee.

Bydd y gampfa ar ei newydd gwedd, gydag offer Omnia Gym newydd, yn rhoi cyfle i’r aelodau fonitro eu cynnydd drwy’r system Technogym Wellness Cloud, sy’n olrhain eu hymarferion ar ffon USB ac ap cysylltiedig y mae modd eu defnyddio’r gyda’r offer.

Mae ystafelloedd newid y merched ar y llawr gwaelod hefyd wedi eu hailwampio a’u moderneiddio, gyda loceri newydd a man eistedd.

Bydd penwythnos agored yn cael ei gynnal i’r cyhoedd ddiwedd yr wythnos hon (dydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Medi), a fydd yn rhoi cyfle i bobl weld a defnyddio’r cyfleusterau newydd yn rhad ac am ddim.

Bydd agoriad swyddogol y cyfleusterau newydd yn cael ei gynnal fis Hydref.

Ddiwedd y gwanwyn lluniodd y Cyngor gontract gyda Freedom Leisure a oedd yn rhoi rheolaeth pedair canolfan hamdden a gweithgareddau a phum cyfleuster chwaraeon defnydd deuol yng ngofal y cwmni hamdden.

Mae’r gwelliannau yn y Byd Dŵr yn rhan o’r buddsoddiad gwerth £2.7 miliwn a wnaethpwyd gan Gyngor Wrecsam a Freedom Leisure i’r pedwar cyfleuster hamdden a’r caeau 3G newydd yn y fwrdeistref sirol.

“Mae’r cyfleusterau yn wych”

Dywedodd y Cyng. Paul Rogers, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth Dlodi, sydd hefyd â chyfrifoldeb dros hamdden: “Mae’r cyfleusterau newydd yn wych, ac roeddwn i’n ddigon ffodus o gael cyfle i fynd o amgylch y cyfleusterau newydd ar lawr gwaelod y Byd Dŵr.

“Ers derbyn swydd Aelod Arweiniol rwyf wedi talu sylw manwl i’r gwaith cyfalaf ac rwyf wastad wedi dweud bod cynnydd y gwaith wedi bod yn ardderchog. Mae’n rhaid i mi ddweud, mae’r llawr gwaelod, yn enwedig y caffi a’r eisteddle newydd, yn edrych yn hollol wahanol ac wedi newid yn sylweddol ers dechrau’r gwaith.

“Rwyf yn falch iawn bod y gwaith wedi ei orffen ac rwyf yn gobeithio y bydd y cyhoedd yn manteisio ar y cyfle i fynychu penwythnos agored y Byd Dŵr.”

Dywedodd Andy Harris, Rheolwr Ardal Freedom Leisure: “Mae’r gwaith i wella ein pedair canolfan hamdden a gweithgareddau wedi bod ar y gweill ers cryn amser bellach, ac felly mae’n braf gweld bod y gwaith yn tynnu at y terfyn, gyda’r rhan fwyaf o’r gwaith wedi ei orffen yn barod.

“Yn bwysicach fyth, mae defnyddwyr eisoes wedi rhoi gwybod i ni pa mor hapus ydyn nhw gyda’r cyfleusterau a’r cynigion newydd – ac mae’n braf iawn clywed hynny.

“Wedi’r cwbl, prif nod y gwaith oedd darparu’r cyfleusterau gorau posibl i gwsmeriaid a denu cwsmeriaid newydd. Ynghyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mae arnom ni eisiau galluogi mwy o bobl yn Wrecsam i fynd allan a chadw’n heini yn amlach.”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI

Llun: Y Cynghorydd Paul Rogers gyda Richard Milne, Rheolwr Waterworld