Fe all cynifer â thraean o bobl fod â’r feirws heb arddangos unrhyw symptomau. Felly bydd profi eich hun yn rheolaidd yn eich helpu i ganfod a ydych yn dioddef o’r feirws. Ond fe fydd angen i chi fod yn gyfrifol wrth gael gwared ar y dyfeisiau profi llif unffordd.

Mae’n hynod o bwysig i waredu’r pecynnau profi hyn yn gywir er mwyn cadw eraill yn ddiogel, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y cyngor canlynol…

Beth i’w wneud…

• Os yw’r prawf yn negyddol, gosodwch y ddyfais yn y bag a’i glymu. Bydd nawr yn barod i fynd i’ch bin gwastraff cyffredinol.

• Os yw’r prawf yn gadarnhaol, rhowch ddau fag amdano – gan sicrhau fod y bagiau wedi eu cau’n ddiogel (wedi eu clymu/selio), yna cadwch hwn am 72 awr cyn ei roi yn eich bin gwastraff cyffredinol.

PEIDIWCH â cheisio gwaredu pecynnau profi gydag unrhyw rai o’ch ffrydiau gwastraff ailgylchu.

Dyma’r tri cham pwysig i’w dilyn.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

“Diogelwch yw’r flaenoriaeth”

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Fe fydd angen i bobl sy’n cymryd prawf fod yn hynod o gyfrifol wrth gael gwared ar y dyfeisiau profi llif unffordd. Mae pawb wedi gweithio’n galed i wella’r sefyllfa yn Wrecsam dros y misoedd diwethaf ac rwy’n sicr nad yw unrhyw un eisiau gwneud unrhyw beth a fydd yn mynd â ni’n ôl. Diogelwch yw’r flaenoriaeth.

“Fel rheol syml, os yw’r prawf yn negyddol dylid ei roi – yn y bag, ei gau’n ddiogel, a’i roi yn y bin. Os yw’r prawf yn gadarnhaol – rhowch ddau fag amdano, ei gau’n ddiogel, aros 72 awr, ac yna ei roi yn y bin. Fe fyddwch yn rhoi eraill mewn perygl os ydych yn ceisio gwneud unrhyw beth sy’n wahanol i’r camau hyn yr ydym wedi eu hamlinellu.”

Cofiwch gael gwared ar fasgiau/gorchuddion wyneb mewn modd cyfrifol

Mae hefyd yn bwysig i fod yn gyfrifol os ydych yn defnyddio masgiau neu orchuddion wyneb untro.

Defnyddiwch finiau gwastraff cyffredinol neu ewch â nhw adref i gael gwared arnynt yn ddiogel. Dylent gael eu rhoi mewn bag plastig er mwyn osgoi lledaenu’r feirws ymhellach a dylech olchi neu ddiheintio eich dwylo yn syth wedyn.

Hunanynysu

Os ydych wedi cael prawf cadarnhaol, fe fydd angen i chi gydymffurfio gyda’r canllawiau hunanynysu presennol. Edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybodaeth ar hunanynysu.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF