Supported Lodgings

Mae Gwasanaeth Llety â Chefnogaeth yn Wrecsam yn edrych am bobl i ddarparu lleoliadau sydd wir eu hangen i’n pobl ifanc 16 – 21 oed na allant fyw gartref ond nad ydynt yn barod i fyw ar ben eu hunain eto.

Mae’r gwasanaeth yn anelu i bontio’r bwlch i fyw’n annibynnol i bobl ifanc ac mae’n rhoi cyfle iddynt ddatblygu’r sgiliau ymarferol a darparu sefydlogrwydd emosiynol y byddant ei angen i fyw fel oedolyn ac i fyw’n annibynnol yn llwyddiannus.

Maent angen mwy o bobl sy’n gallu darparu ystafelloedd yn eu cartrefi eu hunain a chynnig cefnogaeth, anogaeth ac arweiniad y byddant ei angen i’w helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder i fyw’n annibynnol.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Maent yn edrych am bobl o bob cefndir ac o gefndiroedd diwylliannol ac ethnig amrywiol. Mae ein pobl ifanc hefyd yn dod o gefndiroedd amrywiol ac mae’n bwysig bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn y llety sydd ar gael.

Beth fyddwch chi’n ei gael yn ôl:

  • Cefnogaeth 24 awr
  • £140 yr wythnos am bob unigolyn ifanc y darperir llety iddynt
  • Hyfforddiant ar gael

Meddai’r Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant: “Mae hwn yn wasanaeth gwych sy’n dibynnu ar bobl wych i ddod ymlaen a chynnig ystafell, cyngor a chefnogaeth i’r bobl ifanc hyn. Mae’n gyfle i helpu pobl ifanc a all fel arall fod mewn llety anaddas. Mae ein pobl ifanc yn haeddu’r gorau y gallwn ei ddarparu felly ystyriwch roi galwad i’r tîm i ddarganfod mwy.

Mae’r Gwasanaeth Llety â Chefnogaeth wedi bod yn brofiad cadarnhaol iawn

Mae Leah McDaniel, sydd wedi bod yn westeiwr ers haf diwethaf wedi dweud wrthym am ei phrofiad. Dywedodd: “Mae wedi bod yn brofiad cadarnhaol iawn ac wedi bod yn wych gallu eu cefnogi i ddod yn oedolion ac i gerdded gyda nhw wrth iddynt ddysgu sgiliau newydd.

“Mae gennyf blentyn chwech oed hefyd sydd bellach wedi dod i adnabod yr unigolyn ifanc ac wrth ei fodd yn eu cwmni a dysgu amdanynt.

“Bu heriau megis helpu gydag emosiynau i ymdrin â sefyllfaoedd newydd ond rydym wedi gallu eu cefnogi a’u helpu i wneud y dewisiadau cywir wrth symud ymlaen felly mae wedi bod yn fuddiol iawn.

“Os gallwch agor eich cartref a darparu lle diogel ble gallant ddysgu i fod yn annibynnol a pharatoi i fynd allan i’r byd byddwn yn sicr yn dweud ewch amdani.”

Diddordeb mewn helpu’r Gwasanaeth Llety â Chefnogaeth?

Yna cysylltwch â nhw yn awr ar 07880 595455 neu ar e-bost SupportedLodgings@wrexham.gov.uk

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN