Arwyddion Cymraeg

Fel rhan o’r ymateb i bandemig COVID-19 rydym wedi gorfod creu nifer o arwyddion mewnol ac allanol newydd.  Cofiwch, o dan safonau’r Gymraeg, fod rhaid i bob arwydd newydd fod yn ddwyieithog gyda’r Gymraeg uwchben neu i’r chwith i’r testun Saesneg.  Mae’n rhaid i’r broflen gynllunio derfynol hefyd gael ei chymeradwyo gan Gydlynydd y Gymraeg cyn cynhyrchu’r arwydd.

Mae’r ddogfen yma yn cynnwys cyfarwyddiadau cam wrth gam ynglŷn â chreu arwydd dwyieithog gan gynnwys nifer o arwyddion i’w hargraffu. https://bit.ly/3hHmdiI

Comisiynydd y Gymraeg – busnes fel arfer

Ysgrifennodd Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts atom ym mis Ebrill yn ymrwymo i oedi wrth ddelio â chwynion ac ymchwiliadau os oeddem yn dymuno iddo wneud hynny.  Er gwaethaf hyn, fe wnaethom ddal ati i weithio gyda’r comisiynydd ar unrhyw gwynion newydd ac ymchwiliadau oedd eisoes ar y gweill.  Rydym bellach wedi derbyn hysbysiad y byddwn yn dychwelyd at arferion rheoleiddio arferol ar 1 Awst, er efallai y bydd hynny mewn ffordd ychydig yn wahanol.  Hoffai Stephen Jones – Cydlynydd y Gymraeg ddiolch i bob aelod o staff am eu cydweithrediad a’u hymateb cyflym i ymholiadau dros y misoedd diwethaf.

Negeseuon Peiriant ateb / Neges llais

Yn dilyn ymchwiliad gan gomisiynydd y Gymraeg, roedd hi’n ofynnol i ni gyflawni adolygiad llawn o bob neges a recordiwyd / negeseuon llais i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau’r Gymraeg. Nododd yr adolygiad nad oedd ambell recordiad yn cydymffurfio ac mae’r rhain wedi eu newid ers hynny. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith fod aelodau unigol o staff yn recordio eu negeseuon peiriant ateb eu hunain heb fod yn ymwybodol y gallai hynny arwain at gwyn pe bai siaradwr Cymraeg yn dod trwodd ar y switsfwrdd awtomatig.

Er mwyn osgoi unrhyw gwynion pellach, dylai unrhyw un sydd â neges peiriant ateb / neges llais adolygu a yw hyn yn dal yn angenrheidiol, ac os ydyw, bydd angen i chi drefnu fod siaradwr Cymraeg o fewn eich gwasanaeth yn recordio fersiwn dwyieithog ar eich cyfer.

Ydych chi’n siarad Cymraeg?

Os ydych yn aelod newydd o staff ac yn gallu siarad Cymraeg, cysylltwch gyda Stephen Jones ar cymraeg@wrexham.gov.uk er mwyn cael eich cynnwys ar restr y siaradwyr Cymraeg.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â safonau’r iaith Gymraeg, cysylltwch â Stephen.jones@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 298866.