Rydym bob amser eisiau sicrhau bod Wrecsam yn lle teg a diogel i wneud busnes.

Ochr yn ochr â’n partneriaid o fewn gwasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Heddlu Gogledd Cymru a’r arolygwyr o fewn Wagtail UK, bu i’n tîm Safonau Masnach archwilio sawl safle manwerthu ar draws y Fwrdeistref Sirol yr wythnos ddiwethaf – a chanfod symiau mawr o alcohol a thybaco anghyfreithlon.

Bu i swyddogion atafaelu 8,260 o sigaréts, 550g o dybaco rholio â llaw a 4,160 litr o alcohol, roedd yr holl gynhyrchion hyn yn anghyfreithlon ac yn barod i’w gwerthu yn Wrecsam. Datgelwyd rhai troseddau yn ymwneud â bwyd gan y swyddogion.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Mae hanner o ysmygwyr hirdymor yn marw yn fuan o afiechydon yn gysylltiedig ag ysmygu, ac mae argaeledd tybaco anghyfreithlon yn peri risg sylweddol i bobl ifanc, o ystyried ei bris rhad a’i argaeledd.

Os yw pobl ifanc yn cael mynediad at sigaréts pan maent yn ifanc, hawdd iawn yw iddynt fod yn gaeth i sigaréts drwy gydol eu bywydau.

Er y gall troseddwyr wneud elw mawr drwy werthu alcohol heb dalu toll, mae risgiau sylweddol ynghlwm wrth yfed alcohol anghyfreithlon – mae copïau anghyfreithlon o ddiodydd alcoholig hysbys wedi achosi dallineb a marwolaethau yn y gorffennol.

Mae ymchwiliadau bellach yn mynd rhagddynt i’r safle dan sylw mewn perthynas â nifer o droseddau Safonau Masnach, bwyd a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae gweithrediadau llwyddiannus fel hyn yn sicrhau bod Wrecsam yn lle teg a diogel i wneud busnes a siopa.

“Byddwn ni, ochr yn ochr â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Heddlu Gogledd Cymru, bob amser yn ymchwilio i adroddiadau o weithgarwch anghyfreithlon, a byddwn yn rhoi camau gorfodi cadarn ar waith os daw unrhyw broblem yn ymwneud â chydymffurfedd i’r amlwg.

Dylid nodi bod y rhan fwyaf o’r busnesau i’r swyddogion ymweld â nhw wedi cydymffurfio ac nid oedd unrhyw broblem o ran cydymffurfedd. Mae’r busnesau hynny sy’n cydymffurfio â rheoliadau yn gwybod bod gwiriadau o’r fath yn cael eu cynnal er mwyn sicrhau bod eu cysylltiadau busnes cyfreithlon yn cael eu diogelu ac er mwyn rhoi cyngor iddynt ar sut i gydymffurfio â’r gyfraith lle bo angen.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU