School uniform

Mae ceisiadau’n cael eu derbyn yn awr am arian Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru (y Grant Gwisg Ysgol gynt).

Os ydych chi’n rhiant neu’n warcheidwad disgybl a fydd yn mynd i’r Dosbarth Derbyn neu flwyddyn 3 yn yr Ysgol Gynradd neu Flwyddyn 7 neu 10 yn yr Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2019; yn rhiant neu warcheidwad i blentyn/plant yn y grwpiau hyn sy’n mynychu ysgol arbennig ac sy’n mynychu ysgol yn Wrecsam, fe allech fod yn gymwys am y grant os ydych yn derbyn budd-dal perthnasol.

Mae’r grant hefyd ar gael i bob plentyn sy’n derbyn gofal sydd o oedran ysgol ac yn mynychu ysgol yn Wrecsam.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Bydd hyd at £125 fesul plentyn ar gael i rieni/gwarcheidwaid sy’n gymwys.

Mae’r GDD yn cydnabod yr amrywiaeth o gostau y bydd rhieni’n eu hwynebu pan fydd eu plentyn yn dechrau yn yr ysgol a’r nod yw ceisio sicrhau bod dysgwyr sydd dan anfantais yn cael manteisio ar amrywiaeth ehangach o weithgareddau. Mae cwmpas y nawdd yn eang, nid yw’n gyfyngedig i gostau gwisg ysgol yn unig a bydd yn hyrwyddo uchelgais, cyfoethogiad diwylliannol, lles a gwytnwch drwy ariannu::

Mae’r GDD yn cydnabod yr amrywiaeth o gostau y bydd rhieni’n eu hwynebu pan fydd eu plentyn yn dechrau yn yr ysgol a’r nod yw ceisio sicrhau bod dysgwyr sydd dan anfantais yn cael manteisio ar amrywiaeth ehangach o weithgareddau.  Mae cwmpas y nawdd yn eang,  nid yw’n gyfyngedig i gostau gwisg ysgol yn unig a bydd yn hyrwyddo uchelgais, cyfoethogiad diwylliannol, lles a gwytnwch drwy ariannu:

Gwisg ysgol;

  • Dillad/offer ar gyfer dosbarthiadau chwaraeon;
  • Dillad ar gyfer gweithgareddau ehangach er enghraifft chwaraeon, sgowtiaid a geidiau;
  • Offer ar gyfer yr ysgol pan fydd gwersi eraill sy’n rhan o’r cwricwlwm yn dechrau, er enghraifft dylunio a thechnoleg
  • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau’r ysgol er enghraifft dillad glaw ar gyfer dysgu yn yr awyr agored

Gallwch wneud cais am y grant rŵan a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Rhagfyr 2019.

Dim ond rhieni sy’n derbyn budd-daliadau cymwys fydd a hawl i’r grant neu blant sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol

I ddarganfod mwy edrychwch ar ein gwefan yma:

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION