Safety Helmet Construction Hard Hat Health and Safety

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch o ddifri – mae’n hanfodol bwysig ein bod cydymffurfio ym mhopeth yr ydym yn ei wneud…

Ac mae ein staff llawn cymhelliant yn ein helpu i gyflawni hyn 🙂

Rydym yn buddsoddi mwy a mwy yn ein tai cyngor, a dyna un o’r rhesymau pam ein bod ni’n chwilio am aelod newydd cryf i ymuno â’n tîm.

Os oes gennych chi’r sgiliau a’r wybodaeth yn y meysydd hyn, ac eisiau gweithio mewn gwasanaeth prysur a chyffrous, bydd hyn o ddiddordeb i chi!

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Swyddog Cydymffurfiaeth Iechyd a Diogelwch i weithio yng ngwasanaeth atgyweirio tai yr adran Economi a Thai.

Os ydych yn unigolyn brwdfrydig, profiadol a chymwys, gydag agwedd gadarnhaol, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych!

Dyma ychydig o wybodaeth bellach am y swydd…

Beth fyddwch chi’n ei wneud

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â rheolwyr a goruchwylwyr i sicrhau bod ein trefniadau iechyd, diogelwch a lles yn gadarn.

Byddwch yn sicrhau bod y gwasanaeth yn cydymffurfio â’i gyfrifoldebau iechyd a diogelwch ac yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i wella ein cydymffurfiaeth.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Byddwch yn ymchwilio i ddigwyddiadau a helyntion trwch blewyn ac yn cwblhau archwiliadau i sicrhau bod pethau fel ag y dylent fod ar y safle.

Byddwch yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant, mynychu cyfarfodydd ac yn ceisio creu amgylchedd busnes iach.

Yn bwysicach fyth, byddwch yn cefnogi darpariaeth ein gwasanaethau ac yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i wella’r amgylchedd iechyd a diogelwch 🙂

Meddai Steve Davies, Arweinydd Atgyweirio Tai: “Rydym yn cynnal a chadw 11,200 o gartrefi ar draws y fwrdeistref sirol ac mae iechyd a diogelwch ein gweithwyr yn hanfodol.

“Fel Swyddog Cydymffurfiaeth/Iechyd a Diogelwch, byddwch yn cyfrannu at sicrhau bod ein hamodau gwaith yn ddiogel i’n gweithwyr i gyd.

“Rydym yn un o’r darparwyr tai cyngor mwyaf yng Nghymru ac mae’n rhaid i ni ofalu am iechyd a diogelwch ein timau, gan sicrhau eu bod yn dychwelyd yn ddiogel i’w cartrefi at eu hanwyliaid ar ddiwedd bob dydd.

“Bydd y swydd newydd hon yn swydd sy’n rhoi llawer o foddhad i’r unigolyn cywir.”

Swnio’n dda hyd yma? Dyma ychydig o fanylion am y profiad sydd ei angen arnoch…

Beth fydd arnoch ei angen

Mae arnoch angen profiad o ddarparu cyngor a chymorth ym ymwneud ag adeiladu a/neu sefydliad llafur uniongyrchol.

Bydd arnoch angen profiad o gynnig cyngor a chyfarwyddyd i reolwyr ar bob lefel o fewn sefydliad, ynghyd â gweithredwyr rheng flaen.

Bydd arnoch hefyd angen rhai cymwysterau (neu’n gweithio tuag atynt) – gellir dod o hyd i fanylion am y rhain yn y swydd ddisgrifiad llawn.

Darganfod mwy/ymgeisio

I weld y disgrifiad swydd llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod os gwelwch yn dda.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw 7 Rhagfyr.

GWYCH…DDANGOSWCH Y SWYDD I MI! NA…DWI’N IAWN DIOLCH