Mae’r darn hwn wedi’i ysgrifennu yn rhan o gyfres o ddatganiadau ar gyfer Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2017.

Gan ei fod mor guddiedig ac yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig ac y tu allan i’r meysydd y gall awdurdodau traddodiadol eu cyrraedd, gall graddfa caethwasiaeth fodern fod yn anodd ei fesur.

Mae adroddiad y Swyddfa Gartref (dolen gyswllt i adroddiad Saesneg) yn nodi yn ôl yr amcangyfrif gorau presennol mae yna rhwng 10,000 a 13,000 o ddioddefwyr posibl o gaethwasiaeth fodern yn y DU yn 2013.

Tra bod llywodraethau cenedlaethol, datganoledig a lleol yn cydweithio â heddluoedd i geisio mynd i’r afael â’r broblem, nid oes modd iddo weithio heb gyfraniad y cyhoedd.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Un o’r materion rydym ni’n edrych arno yn ystod Wythnos Ddiogelu Genedlaethol ydi caethwasiaeth fodern, a beth allech chi ei wneud i helpu.

Gall caethwasiaeth fodern ddigwydd ar sawl ffurf gan amrywio o lafur gorfodol i fod yn gaeth i ddyled, neu o fasnachu pobl i briodi plentyn.

Yn aml mae dioddefwyr o’r math yma o fygythiad eisoes yn bobl ddiamddiffyn a allai fod yn delio â bod yn gaeth i alcohol neu gyffuriau, yn dioddef o salwch meddwl neu wedi cael eu cludo i’r DU gan fasnachwyr pobl.

Gall pobl sy’n byw ar y strydoedd hefyd fod yn dargedau hawdd i bobl sydd yn rhedeg gweithredoedd caethwasiaeth, oherwydd fe allant gael eu cymell i lafur gorfodol gyda’r addewid o gael to uwch eu pen.

Mae pob achos o gaethwasiaeth fodern wedi’i guddio’n dda, ac mae’r rheini sy’n gyfrifol amdano fel arfer yn gwybod sut i’w guddio.

Maent yn glyfar iawn hefyd gan eu bod yn targedu’r bobl sydd ddim fel rheol yn ymgysylltu â gwasanaethau arferol – megis cynghorau lleol neu’r heddlu.

Mae hi mor bwysig felly os ydych chi’n sylwi ar unrhyw beth amheus a allai fod yn gysylltiedig â digwyddiad o gaethwasiaeth eich bod yn dweud wrth yr awdurdodau.

Fe wyddom ni nad ydi pobl yn hoffi teimlo eu bod yn gwneud ffws am ddim byd, neu’n busnesa ym mywyd rhywun arall.

Fe allent hefyd deimlo eu bod mewn perygl personol petaent yn rhoi gwybod i’r awdurdodau am fater megis caethwasiaeth.

Fodd bynnag mae angen cudd-wybodaeth gan aelodau o’r cyhoedd sydd yn fodlon dweud wrth awdurdodau megis yr heddlu er mwyn iddynt allu ymchwilio a dechrau mynd i’r afael â’r broblem.

Peidiwch â theimlo’n wael am gyflwyno gwybodaeth – fe allai’r wybodaeth rydych chi’n ei ddarparu helpu dioddefwyr o gaethwasiaeth i fynd nôl i fyw eu bywyd â’r urddas y maent yn ei haeddu.

Os oes gennych unrhyw beth i’w adrodd amdano, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 (999 mewn argyfwng) neu Gyngor Wrecsam – naill ai Gofal Cymdeithasol i Oedolion ar 01978 292066, neu Gofal Cymdeithasol i Blant ar 01978 292039, yn dibynnu ar y digwyddiad.

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU