Green Valley

Bydd Partneriaeth Gwyrdd Dyffryn Clywedog dros Natur yn derbyn grant o £23,000 i annog pobl leol i ddod i adnabod eu hardal a mwynhau natur drwy gynnal cyfres o ddigwyddiadau hwyl ac addysgol.

Mae Groundwork Gogledd Cymru yn rhedeg y prosiect gyda sefydliadau eraill gan gynnwys Cyfeillion Melin y Nant, Cyfeillion Melin y Brenin, Ymddiriedolaeth Chwarel y Mwynglawdd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Brymbo.

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Coed Cadw, Clwb Ogofa Gogledd Cymru a Cynghorau Cymuned Coedpoeth a’r Mwynglawdd hefyd yn gysylltiedig.

Ariennir y prosiect gan Gynllun Meithrin Capsiti yr Adferiad Gwyrdd, Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei redeg gan Gronfa Treftadaeth y Loteri yng Nghymru.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Mae llwybr Dyffryn Clywedog yn arwain o’r rhostiroedd uwchben Chwarel y Mwynglawdd i Felin y Brenin ychydig i’r de o ganol tref Wrecsam, ac mae’n cynnwys nifer o adeiladau hanesyddol ac atyniadau naturiol, ac mae gan yr holl sefydliadau a enwyd ddiddordeb yn y dyffryn.

Prif nod Partneriaeth Gwyrdd Dyffryn Clywedog dros Natur yw rhoi cymorth i’r sefydliadau hyn er mwyn iddynt gynyddu eu capasiti drwy wella eu llywodraethiant, cryfhau eu sefyllfa ariannol, meithrin sgiliau ac ymgysylltu â’r gymuned gan sicrhau bod gan y sefydliadau a’r dyffryn sylfaen fwy cynaliadwy.

Bydd y prosiect yn helpu i wella cynaliadwyedd asedau Dyffryn Clywedog ar gyfer y gymuned drwy ymgysylltu â phobl leol a’u galluogi i fwynhau eu hamgylchedd lleol drwy gynnal cyfres o ddigwyddiadau hwyl ac addysgol. Bydd y digwyddiadau yn gyfle hefyd i ymgynghori â’r gymuned yn y safleoedd. Bydd gwella mwynhâd a dealltwriaeth pobl leol o’u hardal leol yn dod â buddion ychwanegol o ran lles a chydlyniant cyhoeddus.

Hefyd, bydd cyfleoedd i wirfoddolwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cynnal amrywiol yn yr awyr agored ar safleoedd ar draws Dyffryn Clywedog, gan gynnwys gwella’r amodau ar gyfer blodau gwyllt brodorol a helpu i leihau ac atal lledaeniad rhywogaethau goresgynnol anfrodorol.

Dywedodd Richard Aram Rheolwr Sgiliau Gwyrdd a Rheolwr Prosiectau Amgylcheddol Groundwork Gogledd Cymru: “Diolch i arian grant Adferiad Gwyrdd Llywodraeth Cymru byddwn yn gallu adeiladu ar gynaliadwyedd y sefydliadau ar hyd Dyffryn Clywedog.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn neu er mwyn cymryd rhan, cysylltwch ag Amy Jones ar 01978 757524 neu e-bostiwch amy.jones@groundworknorthwales.org.uk

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect hwn a phrosiectau eraill Groundwork Gogledd Cymru, ewch i www.groundworknorthwales.org.uk neu cadwch lygad am Groundwork Gogledd Cymru ar eich cyfryngau cymdeithasol.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF