Distraction theft fraud scam

Ar 12 Awst fe gafodd Heddlu Gogledd Cymru wybod am gwpl oedrannus a ddioddefodd ladrad drwy dynnu sylw.

Fe ddigwyddodd hyn yn Llai, Wrecsam, wrth i’r cwpl dalu tri dyn a oedd wedi bod yn ‘gweithio ar eu simdde’ – ond, yn ôl tystion, ni welwyd yr un ohonynt yn gweithio ar y to.

Wrth i’r dioddefwyr dalu am y ‘gwaith’, aeth un o’r dynion i fyny’r grisiau a dwyn arian o’r ystafell wely.

Roedd y dynion, a oedd yn siarad gydag acenion Gwyddelig, wedi cynnig dangos fideo i’r cwbl oedrannus o’r ‘gwaith’ a wnaethpwyd ond, ar ôl dweud eu bod yn nôl y fideo o’r fan, bu iddyn nhw yrru i ffwrdd i gyfeiriad yr Wyddgrug. Yn ôl y disgrifiadau a gafwyd, mae gan un o’r dynion farf fawr.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Cyngor Safonau Masnach yw peidio â sgwrsio gyda phobl sy’n dod at garreg eich drws. Os yw rhywun annisgwyl yn galw, neu fusnes sy’n honni eu bod yn gwneud gwaith i gymydog, peidiwch â dechrau sgwrsio efo nhw.

Efallai y byddant yn dweud bod problem gyda’ch to, simnai, cwteri, ffenestri neu goed. Peidiwch â’u coelio. Caewch y drws.

Mae’n rhan o dwyll/sgam i chi roi arian iddyn nhw. Nid yw busnesau dilys yn galw’n ddigroeso nac yn gofyn am arian ymlaen llaw. Yn aml iawn, dydi’r gwaith sy’n cael ei amlygu ddim angen ei wneud a phan fo’r troseddwyr hyn yn gwneud unrhyw waith mae’r gwaith yn wael ac yn aneffeithiol.

I roi gwybod am alwyr digroeso, ffoniwch Wasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454040505, sy’n cofnodi pob achos ar gyfer Safonau Masnach.

Mae yna ddeddfwriaeth i’ch amddiffyn chi rhag rhuthro i wneud penderfyniadau gwael ar garreg eich drws. Mae’n rhaid i fusnesau roi 14 diwrnod i chi ystyried a oes arnoch chi eisiau iddyn nhw wneud gwaith, ac fe ddylech chi gymryd yr amser hwnnw i dderbyn dyfynbrisiau eraill neu holi’ch teulu. Yr unig eithriad yw gwaith brys. Peidiwch ag ildio’ch hawliau.

Byddwch yn wyliadwrus a chadwch olwg ar eich cymdogion oedrannus, a chofiwch roi gwybod am unrhyw beth amheus, gan gadw cofnod a disgrifiad o’r cerbydau a’r bobl. Peidiwch â chadw gormod o arian yn eich tŷ, defnyddiwch fanciau/swyddfeydd post, a thalwch drwy drosglwyddiadau banc neu sieciau yn hytrach nag arian parod.

Os hoffech chi wneud cwyn neu dderbyn cyngor am nwyddau neu wasanaethau rydych chi wedi’u prynu, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

Neu, os oes arnoch chi eisiau rhoi gwybod am rywbeth amheus, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505 neu Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn parhau i weithio mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru i amddiffyn a diogelu preswylwyr a chymunedau.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION