60+

Mae ein staff yn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn hapus iawn yn dilyn eu harolwg diweddar gan Arolygiaeth Carchardai ei Mawrhydi.

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi: Mae hwn yn newyddion gwych. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau bosib i bob unigolyn ifanc ac mae’r adroddiad hwn yn galonogol iawn a dylai pawb fod yn falch iawn o’r gwasanaeth maent yn ei ddarparu. Mae’r staff yn cyflawni gwaith ardderchog, ac rwy’n hyderus y byddent yn cymryd y camau angenrheidiol i wella’r gwasanaeth ymhellach.”

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Gallwch ddarllen be ddwedodd y ACEM amdan y gwasanaeth isod:

“Wrexham YJS – Gwasanaeth Da Gyda’r Potensial i Fod yn Rhagorol”

Cafodd y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam yng Ngogledd Cymru ei nodi’n dda yn gyffredinol gan arolygwyr, gyda llawer o feysydd da a “dyheadau uchel” ar gyfer plant a phobl ifanc.

‘Da’ yw’r ail raddfa uchaf Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. Dywedodd y Fonesig Glenys Stacey, Prif Arolygydd Prawf EM: “Mae llawer o agweddau o’u gwaith yn dda, a chyda ychydig mwy o ddatblygiad, gall y gwasanaeth hwn anelu i gyflawni graddfa uwch yn y dyfodol.”

Roedd tîm arwain cryf. “Mae perthynas proffesiynol yn gryf hefyd ac mae asiantaethau partner allweddol yn cefnogi’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn dda. Mae’r staff yn ymrwymedig ac yn frwdfrydig. Maent yn adnabod eu pobl ifanc yn dda ac yn greadigol wrth ymateb i’w hanghenion. Nid ydynt yn gweld yr amddifadedd cymdeithasol ac economaidd yn rhannau o’r ardal fel rhwystr i’w pobl ifanc i lwyddo i gyrraedd eu hamcanion.”

Nodwyd yn yr adroddiad: “Mae rheolwyr achosion wedi ymrwymo i adeiladu perthynas waith gadarnhaol a dalgar yn eu dull o ymgysylltu pobl ifanc. Roedd y staff yn adnabod eu pobl ifanc yn dda ac yn dangos cred gwirioneddol y gallent fyw bywyd sy’n ufudd i’r gyfraith.” Nododd yr arolygwyr y panel ‘adolygu a llongyfarch’ fel arferion da. Gall y panel adnabod yn ffurfiol a rhoi adborth i’r unigolyn ifanc a’u teulu ar y cynnydd y maent wedi’i wneud.

Mae gwaith y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi cael gorchmynion gan y llysoedd yn ‘Rhagorol’ ar y cyfan, graddfa uchaf y Gwasanaeth Prawf EM.

Nid oedd ansawdd y gwaith y tu allan i’r llys cystal. Fodd bynnag, roedd pryderon yr arolygwyr yn canolbwyntio ar offeryn asesu a ddefnyddiwyd gan y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a oedd wedi cyfyngu ar faint o wybodaeth a gasglwyd am yr unigolyn. Roedd newid diweddar i’r fersiwn newydd o’r offeryn asesu hwn yn golygu, yn ôl yr adroddiad, bod mwy o le i gofnodi diogelwch, lles a pherygl o niwed i eraill.”

Ar wahân i’r offeryn asesu, dywedodd y Fonesig Glenys, “mae proses cadarn y tu allan i’r llys, sydd yn cynnig gwaith atal priodol ar gyfer achosion sydd ddim yn bodloni trothwy ar gyfer canlyniad mwy ffurfiol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth atal a chymorth i bobl ifanc sydd ynghlwm ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a’r rhai hynny sydd wedi cael adferiad cymunedol.

“Gyda newidiadau bychan i’r offeryn asesu, bydda sgoriau ar gyfer yr agwedd hon o’r gwaith yn gallu cynyddu’n sylweddol.” Hefyd, cymeradwywyd y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid i sicrhau bod asesiadau yn cael eu cwblhau ar amser.

Yn gyffredinol, dywedodd y Fonesig Glenys:
“Dylai Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam adlewyrchu a dathlu ei gryfderau, gan gydnabod bod dal gwaith i’w wneud i adeiladu ar welliannau y mae wedi ei gyflawni eisoes.”

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN