Heddiw (dydd Iau, 18 Mawrth) mae’n Ddiwrnod Ailgylchu Byd-eang a gofynnir i ni feddwl am y pethau yr ydym yn eu taflu i ffwrdd – gan edrych arnynt fel cyfleoedd yn hytrach na gwastraff.

Crëwyd y Diwrnod Ailgylchu Byd-eang yn 2018 er mwyn helpu i gydnabod a dathlu pa mor bwysig yw ailgylchu er mwyn gwarchod ein prif adnoddau gwerthfawr a sicrhau dyfodol ein planed. Mae’n ddiwrnod i’r byd ddod at ei gilydd a rhoi’r blaned yn gyntaf.

Rydym yn gwbl gefnogol o hyn yn Wrecsam ac mae gennym ein Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio ein hunain yn ein hymdrech i ddod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030.

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Ailgylchu yw un o’r ffyrdd hawsaf a gorau y gallwn ni fynd i’r afael â newid hinsawdd o fewn ein cartrefi ein hunain. Trwy wneud hynny byddwn yn helpu i warchod adnoddau naturiol ac arbed ynni, sy’n arafu effeithiau newid hinsawdd. Fe ddylem fod yn falch o’n hymdrechion ailgylchu hyd yn hyn, ond mae’n rhaid i ni ddyfalbarhau ac anelu i wneud hyd yn oed yn well. Gadewch i ni barhau i ailgylchu popeth y gallwn ni o amgylch y cartref, er mwyn gwella ein ffigurau ailgylchu lleol a helpu i sicrhau fod Cymru yn cyrraedd y brig.”

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Hoffech chi ddarllen ffeithiau diddorol am ailgylchu yng Nghymru? Edrychwch ar y rhain…

Ffeithiau ailgylchu am Gymru:

• Cymru yw’r drydedd wlad orau yn y byd am ailgylchu. Ni yw’r cyntaf yn y Deyrnas Unedig o bell ffordd.
• Yng Nghymru, rydyn ni’n ailgylchu 65% o’n gwastraff. 37% oedd y ffigur hwn yn 2009.
• Mae 92% ohonom yn ailgylchwyr rhyddid.
• Mae 55% o bobl yng Nghymru yn ailgylchu mwy o pethau i gymharu â 2019.
• Oedolion ifanc yng Nghymru sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf fesul blwyddyn, gydag 80% o bobl 18–34 oed yn dweud eu bod yn ailgylchu mwy yn 2020 nag a wnaethon nhw yn 2019.
• Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i ailgylchu 70% o’n gwastraff erbyn 2025, a bod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050.

Ailgylchu bwyd:

• Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn helpu’n uniongyrchol i fynd i’r afael â newid hinsawdd.
• Mae 80% o bobl yng Nghymru yn ailgylchu eu gwastraff bwyd.
• Mae 6 o fagiau te wedi’u hailgylchu yn gallu cynhyrchu digon o ynni i ferwi’r tegell i wneud disgled arall.
• Gall 1 croen banana wedi’i ailgylchu gynhyrchu digon o egni i wefru 2 ffôn smart.
• Gall llond cadi o wastraff bwyd gynhyrchu digon o drydan i bweru cartref nodweddiadol am 1 awr.

Ailgylchu gwydr a metel:

• Gellir ailgylchu gwydr a metel dro ar ôl tro heb i’w ansawdd ddirywio.
• Defnyddir tua 95% yn llai o ynni i wneud eitemau gwydr a metel o ddeunyddiau eilgylch o’i gymharu â defnyddio deunyddiau ‘crai’.
• Mae’r eitemau gwydr a metel y gellir eu hailgylchu o’r ystafell wely a’r ystafell ymolchi yn cynnwys poteli persawr a phersawr eillio, ac erosolau diaroglydd, chwistrell gwallt a gel eillio.
• Mae ailgylchu 1 can diod yn arbed digon o ynni i bweru cawod am dros 5 munud.
• Mae ailgylchu 1 erosol arbed digon o egni i bweru teledu am 8 awr.
• Mae ailgylchu 1 botel gwin gwydr yn atal allyriadau CO2 gwerth bron i 4,000 o geir rhag cyrraedd ein hatmosffer.

Ailgylchu plastig:

• Gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o eitemau plastig o amgylch y cartref.
• Mae’r poteli plastig y gellir eu hailgylchu o’r ystafell ymolchi yn cynnwys poteli hylif golchi dwylo, gel cawod, siampŵ a chyflyrydd gwallt, poteli ewyn bath a photeli nwyddau glanhau plastig.
• Mae 85% o ddinasyddion Cymru’n ailgylchu eu poteli nwyddau ymolchi plastig. Mae 88% yn ailgylchu poteli diodydd plastig.
• Mae’n cymryd 75% yn llai o ynni i wneud potel blastig o blastig eilgylch o’i gymharu â defnyddio deunyddiau ‘crai’.
• Mae ailgylchu 1 botel nwydd glanhau yn arbed digon o ynni i wefru 6 iPad.
• Mae ailgylchu 1 botel cannydd yn arbed digon o ynni i ferwi tegell 3 gwaith.
• Mae ailgylchu 3 botel diod 500ml yn arbed digon o ynni i bweru oergell am 4 awr.

Ailgylchu cerdyn a phapur:

• Mae 86% o bobl yng Nghymru yn ailgylchu eu cardbord.
• Mae’r cardbord y gellir ei ailgylchu o’r ystafell ymolchi yn cynnwys bocsys past dannedd, bocsys nwyddau ymolchi a thiwbiau papur toiled.
• Mae ailgylchu 1 tiwb papur toiled yn arbed digon o ynni i wefru eich ffôn smart ddwywaith.

Bydd yn Ailgylchwr Gwych a helpu Cymru i gyrraedd y brig – 8 GAIR O GYNGOR

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU