Ydych chi’n ystyried mynd yn ôl i weithio?

Neu’n chwilio am gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i fagu hyder?

Mae’r rhaglen ‘Hyder i Ddysgu’ yn brosiect peilot a fydd yn gyfrifol am ddysgu teuluoedd a’r gymuned mewn canolfannau lleol ar draws ardaloedd gwledig Wrecsam, gyda’r bwriad o wella rhyngweithiad rhwng cenedlaethau, magu hyder a rhoi cyfleoedd i bobl a allai arwain at gyflogaeth yn y dyfodol.

Dywedodd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Bydd y cyrsiau yn cynnwys elfennau a fydd yn gwella sgiliau sylfaenol, magu hyder, pendantrwydd a datblygu sgiliau newydd yn ymwneud  â chyflogaeth.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Byddwn yn gwrando ar ddysgwyr ac yn sicrhau ein bod yn cyflwyno’r gweithdai o’u dewis. Cynhelir y cyrsiau mewn grwpiau bychain a bydd nifer o bynciau gwahanol o goginio prydau iach i sgiliau cyfrifiadurol.

“Y gobaith yw bod croestoriad o’r gymuned yn cofrestru ar y cyrsiau hyn ac yn golygu y bydd gwybodaeth yn cael ei rannu ymysg cenedlaethau, cefndiroedd a phrofiadau ac yn annog pobl i godi eu dyheadau personol gyda’r nod yn y pen draw o fod mewn cyflogaeth.”

Ers Medi 2017, mae gweithdai a dosbarthiadau ymgynghori cymunedol wedi’u cynnal yng Nghanolfan Goffa Brynteg, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Gwersyllt a Chanolfannau Adnoddau Parc Llai.

Mynychodd Julie Williams y gweithdy Picnic Tedi Bêrs er mwyn dysgu fel teulu ac ymgynghori a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa Brynteg, meddai:  “Dyma gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithdy crefftau gyda fy merch ac i gwrdd â theuluoedd eraill.

“Yn y gweithdy cefais y cyfle i fynegi barn ynglŷn â beth sydd ei angen yn ein cymuned  a hefyd beth sydd gennyf ddiddordeb dysgu amdano.

“Credaf ei fod yn brosiect da iawn i helpu pobl fagu hyder ac i’r rhai hynny sy’n meddwl am fynd yn ôl i addysg neu waith ac eisiau gwella eu cyfleoedd cyflogaeth.”

Mae rhagor o weithdai yn cael eu cynnal yn y canolfannau adnoddau yn y misoedd i ddod – cysylltwch â’r canolfannau am fwy o wybodaeth ac i edrych allan am ein gweithdai hanner tymor sy’n cynnwys dosbarthiadau coginio yr Academi Cogyddion Iau!

Mae plant wedi cymryd rhan yn barod mewn Academi Cogyddion Iau at Blas Pentwyn, Coedpoeth, wedi ei arwain gan Brif Gogydd Paul Cooper. Gwelwch y fideo yma:

Mae tîm Busnes a Buddsoddiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi derbyn cyllid ar gyfer y prosiect hwn drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth ar unrhyw un o’r gweithdai hyn cysylltwch â’r Tîm Busnes a Buddsoddiad ar 01978 667300 neu anfonwch e-bost business@wrexham.gov.uk

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT