Mae tenantiaid y Cyngor yn Wrecsam ar fin profi blwyddyn arall o fuddsoddiad enfawr ar gyfer gwella eu tai.

Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno ger bron Bwrdd Gweithredol y Cyngor ddydd Mawrth yn gofyn i Aelodau gymeradwyo buddsoddiad o £50.3m i’w wario ar wella cartrefi yn 2018/19.
Mae buddsoddiad pellach o £103.3m yn cael ei gynnig ar gyfer y pedair blynedd ganlynol, sef 2019 hyd at 2023.

Bydd y buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i’n helpu i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru Llywodraeth Cymru erbyn y flwyddyn 2020.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Safon uwch ar gyfer ein cartrefi

Mae’r adroddiad yn nodi, er mwyn cyrraedd y safon, mae angen i Awdurdodau Lleol lunio rhaglenni gwaith manwl, a fydd yn sicrhau bod gan bobl gyfle i fyw mewn cartrefi sydd:
• mewn cyflwr da
• yn ddiogel
• wedi’u gwresogi’n ddigonol
• â cheginau ac ystafelloedd ymolchi modern
• wedi eu rheoli’n dda
• wedi’u lleoli mewn ardaloedd deniadol a diogel
• yn gallu bodloni gofynion penodol yr aelwyd gymaint â phosibl (e.e. anableddau penodol)

Bydd yr adroddiad yn cyd-fynd gyda Chynllun Busnes sy’n amlinellu sut y byddwn yn cyflawni ac yn cynnal Safon Ansawdd Tai Cymru, a sut byddwn yn bwriadu defnyddio ein hadnoddau i ddarparu gwasanaeth dai effeithiol i’n tenantiaid.

Bydd y Cynllun Busnes yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru fel rhan o ddarpariaeth y rhaglen.

Amserau da ar gyfer tai cyngor

Dywedodd Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths: “Dyma gyfnod positif iawn i dai’r cyngor yn Wrecsam. Rydym eisoes wedi gweld tair blynedd o fuddsoddiad enfawr i’r rhaglen Safon Ansawdd Tai Cymru, ac mae hyn wedi ein caniatáu i gynnal gwaith gwella ar filoedd o dai, yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd, systemau gwres canolog newydd, ailweirio trydanol, Inswleiddiad i’r Waliau Allanol, gwaith i’r toeon a gwaith allanol arall.

“Rydym wedi codi safon tai yn uwch nag erioed o’r blaen a bydd y buddsoddiad hwn yn ein helpu i barhau â’r gwaith a sicrhau bod ein tenantiaid i gyd yn gallu byw mewn tai gallent fod yn falch ohonynt.”

Bydd y £50.3 miliwn yn cael ei hariannu drwy gyfraniadau Cyfrif Refeniw Tai a thrwy Dderbyniadau Cyfalaf yn sgil gwerthu asedau a benthyca darbodus.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyfrannu at y gronfa drwy’r grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr. Mae hyn yn cael ei wobrwyo i awdurdodau lleol i’w helpu i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.

Ychwanegodd y Cynghorydd Griffiths: “Mae cynnal gwaith ar y raddfa hon yn gallu cynnig sialensiau enfawr, fodd bynnag, rydym yn parhau i wneud bob ymdrech i sicrhau bod y gwaith rydym yn ei wneud o’r safon gorau posib, ac rydw i’n falch o ddweud ein bod ar y trywydd iawn ar hyn o bryd i gyflawni’r safon erbyn y dyddiad cau yn 2020.”

Os hoffech gael gwybod mwy am Safon Ansawdd Tai Cymru, ewch i wefan y cyngor

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT