Covid-19

Mae pethau’n gwella ond mae angen i ni barhau i fod yn wyliadwrus

Y neges allweddol i bawb yr wythnos hon yw, rydym yn dangos cynnydd sicr gyda dod â nifer yr achosion Covid-19 i lawr yn Wrecsam, ond nid yw’r perygl wedi diflannu eto.

Ni yw’r gwaethaf yng Nghymru, ac mae angen i ni barhau â’r gwaith da i gadw’r niferoedd i lawr.

Mae’n bwysicach nag erioed nad ydym yn cymysgu gydag aelwydydd eraill, cadw pellter o ddau fetr rhwng eraill, golchi ein dwylo yn rheolaidd a gweithio o gartref os medrwn.  Gwisgwch orchudd wyneb pan fo’n ofynnol, neu lle nad oes modd i chi gynnal cadw pellter cymdeithasol.

Os ydych chi, neu aelod o’ch teulu yn datblygu symptomau megis peswch, gwres neu newid i’ch synnwyr blasu neu arogli, mae’n rhaid i chi hunan-ynysu yn syth ac archebu prawf am ddim ar Cael prawf coronafeirws (COVID-19)

Mae pobl yn parhau i fod yn sâl, ac yn anffodus, yn marw gyda Covid-19, felly beth am i ni barhau gyda’r gwaith da o gadw Wrecsam yn ddiogel.

Amrywiolion Covid-19

Bu llawer o newyddion yn ddiweddar am amrywiolyn ‘De Affrig’ Covid-19, ac er bod pryder, nid oes unrhyw achosion wedi’u nodi yn Wrecsam ar hyn o bryd. Mae amrywiolyn y DU yn cyfrif am 90% a rhagor o achosion newydd yng Ngogledd Cymru.

Cofiwch bod yr amrywiolion a nodwyd eisoes llawer mwy trosglwyddadwy, felly dylai dilyn y canllawiau fod yn flaenoriaeth i ni gyd.

Vaccination Update

Mae cyflwyniad y brechlyn yn parhau, a dangoswyd cynnydd gyda mwy na 500,000 o frechiadau wedi eu rhoi yng Nghymru a mwy na 100,000 yng Ngogledd Cymru.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dechrau cyhoeddi data ar nifer y brechiadau yng Ngogledd Cymru, fesul cyngor, ar eu gwefan cyhoeddus. Gweler cynnydd cyflwyniad y brechlyn yma: Ystadegau brechu lleol ar gyfer Gogledd Cymru

Cofiwch, os ydych chi eisoes wedi cael eich brechlyn, mae angen i chi barhau i ddilyn y rheolau, aros gartref, peidio â chymysgu gydag aelwydydd eraill, cymryd sylw o hylendid eich dwylo, ac os oes angen i chi fynd allan am reswm hanfodol, cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi ac eraill.

80 a throsodd – mae’r bwrdd iechyd wedi rhoi cais i unrhyw un dros 80 gysylltu â nhw os nad ydynt wedi derbyn eu brechlyn eto.  Os ydych chi, neu aelod o’r teulu, gymydog neu ffrind yn y grŵp oedran hwn, a heb dderbyn y brechlyn, neu heb apwyntiad, ffoniwch ar 03000 840004.

Defnyddiwch y rhif hwn os ydych chi dros 80 yn unig. Mae trefniadau ar gyfer brechu grwpiau oedran eraill yn parhau i fod yr un fath.

Os oes gennych symptomau…

Os oes gennych symptomau’r coronafeirws, sicrhewch eich bod yn hunan-ynysu ac yn cael prawf.

Efallai mai hon fydd eich swydd bwysicaf erioed.

Darllenwch ragor ar wefan Llywodraeth Cymru.