Covid-19

O yfory (dydd Sadwrn, 13 Mawrth) ymlaen, ni fydd yn ofynnol i bobl yng Nghymru aros gartref mwyach.

Yn hytrach, bydd gofyn iddynt ‘aros yn lleol.’

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau’r newid heddiw fel rhan o’r broses raddol o lacio’r cyfyngiadau ar ôl bron i dri mis o gyfnod clo.

Yn yr un modd ag arfer, bydd angen defnyddio synnwyr cyffredin… felly pwyll pia hi, arhoswch yn lleol a chadwch at y rheolau.

Rydym i gyd yn gwybod fod y feirws hwn yn galed ac yn ystyfnig, a bod pethau’n gallu gwaethygu mewn dim.

Gadewch i ni wneud popeth o fewn ein gallu i’w drechu.

Newidiadau Eraill

Mae’r newidiadau eraill a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw yn cynnwys:

Dydd Sadwrn, 13 Mawrth

• Gall pedwar o bobl o ddwy aelwyd gyfarfod y tu allan i gymdeithasu, gan gynnwys mewn gerddi.
• Gall cyfleusterau chwaraeon awyr agored, gan gynnwys cyrsiau golff, ailagor.
• Gall ymwelwyr unigol dynodedig ymweld â chartrefi gofal.

Dydd Llun, 15 Mawrth

• Gall siopau gwallt ailagor ar gyfer apwyntiadau.

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, bydd pob plentyn ysgol gynradd yn mynd yn ôl i’r ysgol, yn ogystal â disgyblion ym mlwyddyn 11 ac 13 yn yr ysgol uwchradd, a rhai disgyblion ym mlwyddyn 10 ac 12 sy’n sefyll arholiadau.

Efallai y bydd ysgolion yn gallu cynnig sesiynau galw heibio i flynyddoedd 7, 8 a 9 cyn y Pasg. Os felly, bydd eich ysgol yn cysylltu gyda’r manylion.

Dydd Llun, 22 Mawrth

• Bydd rhai siopau dianghenraid yn gallu ailagor.
• Gall canolfannau garddio ailagor.

Dydd Sul, 27 Mawrth

• Bydd llety twristiaeth hunangynhwysol yn gallu ailagor os bydd lefelau’r coronaferiws yn parhau’n isel.

Dydd Llun, 12 Ebrill

• Bydd pob siop yn gallu ailagor (ar yr un dyddiad â siopau yn Lloegr).
• Bydd pob disgybl (cynradd ac uwchradd) yn ôl yn yr ysgol.

Lefelau’r Coronafeirws yn eich ardal chi

Mae Wrecsam ar y cyfan bellach yn bedwerydd yng Nghymru, gyda 66 o achosion fesul 100,000 o’r boblogaeth ar sail treigl saith diwrnod. Yn dilyn gostyngiad sylweddol ddechrau mis Chwefror, mae’r cwymp yn nifer yr achosion wedi arafu – sy’n dangos pa mor ystyfnig yw’r feirws hwn.

Mae’r rhan fwyaf o Wrecsam wedi parhau i wella neu wedi gweld amrywiadau bychain yn y niferoedd.

Mae un ardal o Wrecsam wedi gwaethygu’r wythnos hon:

• Acton a Maesydre – 158 fesul 100,000 (o’i gymharu â llai na 59 yr wythnos ddiwethaf).

Pedair ardal yn unig sydd â mwy na 100 o achosion fesul 100,000:

• Acton a Maesydre – 158 fesul 100,000 (o’i gymharu â llai na 59 yr wythnos ddiwethaf).
• Gorllewin Gwersyllt a Brynhyfryd – 152 fesul 100,000 (yr un fath â’r wythnos ddiwethaf)
• Hermitage a Whitegate – 114 fesul 100,000 (i lawr o 149 yr wythnos ddiwethaf).
• Gogledd y Dref, Prifysgol a Rhosddu – 101 fesul 100,000 (yr un fath â’r wythnos ddiwethaf).

Os ydych am weld ffigurau eich ardal chi, ewch i ddangosfwrdd data Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chliciwch ar y tab ‘MSOA’.

Mae’r feirws yn parhau i ledaenu’n bennaf mewn aelwydydd rhwng aelodau’r teulu,.

Y wybodaeth ddiweddaraf ar frechu

Ar ddechrau’r wythnos, roedd 84% o bobl yng Ngogledd Cymru rhwng 65 a 69 oed wedi derbyn eu dos cyntaf o’r brechlyn – yn ogystal â thraean o’r bobl rhwng 16 a 65 oed sydd â chyflyrau iechyd blaenorol.

Mewn ychydig ddyddiau, bydd pobl rhwng 65 a 69 oed nad ydynt wedi derbyn apwyntiad hyd yn hyn yn cael eu gwahodd i ffonio’r llinell archebu.

Ar y cyfan, mae 270,000 o ddosau wedi’u gweinyddu yng Ngogledd Cymru, gyda bron i 42,000 yn Wrecsam.

Fe wnaeth cyflenwadau’r brechlyn ostwng yn ddiweddar yn sgil lefelau cynhyrchu, ond maent wedi cynyddu eto’r wythnos hyn.

Apwyntiadau brechu – gair i gall

Mae llawer o bobl yn gweithio’n galed i ddarparu’r rhaglen yn Wrecsam. Dyma rai pethau y gallwch ei wneud i helpu.

• Peidiwch â ffonio’r GIG na’r meddyg teulu i ofyn am apwyntiad ar gyfer y brechlyn (oni bai eich bod wedi cael cyngor i wneud hynny). Byddan nhw’n cysylltu pan ddaw eich tro chi.
• Nid yw llawer ohonom yn ateb ein ffonau os nad ydym yn adnabod y rhif. Fodd bynnag, os ydych yn un o’r grwpiau sy’n cael eu brechu ar hyn o bryd, mae’n bosibl y bydd y GIG yn ceisio eich ffonio os bydd yna apwyntiad ar gael ar fyr rybudd.
• Os byddwch yn derbyn gwahoddiad ar gyfer apwyntiad ond ddim eisiau derbyn y brechlyn, yna dylech adael i’r GIG wybod fel y gallant ei gynnig i rywun arall.
• Pan fyddwch yn mynd i apwyntiad, cadwch bellter cymdeithasol, peidiwch â chyrraedd yn gynnar a dewch â masg wyneb. Dylech hefyd ddod â llun adnabod.
• Byddwch yn derbyn gwahoddiad i dderbyn eich ail ddos o fewn 12 wythnos i’r cyntaf. Pan fyddwch yn derbyn eich ail lythyr, archebwch eich ail apwyntiad cyn gynted â phosibl

Gallwch ddarllen mwy am y rhaglen frechu yng Ngogledd Cymru ar wefan y bwrdd iechyd lleol.

Cofiwch …. mae’r brechlyn yn rhad ac am ddim

Ni fydd unrhyw un byth yn gofyn i chi ‘gofrestru’ na thalu i gael eich brechu ac ni ofynnir i chi roi eich manylion banc na’ch cyfrinair.

Bydd y GIG neu eich Meddyg Teulu yn cysylltu â chi pan ddaw eich tro.

Newidiadau i’r system profi ac olrhain

A ydych wedi eich nodi fel cyswllt agos i rywun sydd wedi derbyn prawf positif am y coronaferiws?

Byddwch yn derbyn cyngor gan swyddog olrhain cyswllt o’r gwasanaeth Monitro, Olrhain a Diogelu i archebu prawf … hyd yn oed os nad ydych wedi cael symptomau.

Dyma ganllaw defnyddiol i’r pethau y bydd arnoch chi angen ei wybod…

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os bydd gennych symptomau…

Os bydd gennych symptomau coronafeirws, gwnewch yn siŵr eich bod yn hunan-ynysu ac yn cael prawf.

Gallai fod y peth pwysicaf i chi ei wneud erioed.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol