Covid-19

O yfory ymlaen (dydd Sadwrn, 27 Mawrth), ni ofynnir i bobl yng Nghymru ‘aros yn lleol.’

Yn hytrach, bydd ganddynt ganiatâd i deithio i unrhyw le yng Nghymru.

Serch hynny, ni chaniateir teithio dianghenraid i mewn ac allan o Gymru (felly ni ddylech groesi’r ffin rhwng Cymru a Lloegr ar gyfer rhesymau dianghenraid megis hamdden).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau’r newidiadau fel rhan o lacio’r cyfyngiadau’n raddol ar ôl bron i dri mis o gyfnod clo.

Fel bob amser, bydd angen synnwyr cyffredin… felly dylech osgoi llefydd prysur, cymryd pethau’n araf, ac aros yng Nghymru.

Newidiadau Eraill

Mae newidiadau eraill a gadarnhawyd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys:

Dydd Sadwrn, 27 Mawrth

• Gall llety twristiaeth hunangynhwysol ail-agor (er dim ond gan bobl sy’n byw yng Nghymru y dylai perchnogion dderbyn archebion ar hyn o bryd).
• Gall chwe pherson (yn lle pedwar) o ddwy aelwyd gyfarfod yn yr awyr agored i gymdeithasu, yn cynnwys mewn gerddi.
• Gall gweithgareddau wedi’u trefnu a chwaraeon awyr agored i rai o dan 18 oed ailddechrau (bydd meysydd chwaraeon awyr agored sy’n cael eu rhedeg gan Gyngor Wrecsam yn ailagor – er bydd ystafelloedd newid a chyfleusterau eraill wrth ochr y cau ar gau, yn ogystal â chanolfannau hamdden).

Dydd Llun, 12 Ebrill (cadarnhawyd yn flaenorol)

• Bydd pob siop yn cael ailagor (yr un dyddiad â siopau yn Lloegr).
• Bydd pob disgybl (cynradd ac uwchradd) nôl yn yr ysgol.

Lefelau’r Coronafeirws yn eich ardal chi

Ar y cyfan, mae Wrecsam yn y trydydd safle ar ddeg yng Nghymru, gyda 29.4 achos fesul 100,00 o’r boblogaeth ar sail saith diwrnod treigl.

Un ardal yn unig sydd â mwy na 100 o achosion fesul 100,000:
• Hermitage a Whitegate – 114 i bob 100,000.

Os ydych am weld ffigurau eich ardal chi mewn mwy o fanylder, ewch i ddangosfwrdd data Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chliciwch ar y tab ‘MSOA’.

Y wybodaeth ddiweddaraf ar frechu

Yr wythnos hon bydd y bwrdd iechyd – gyda chefnogaeth gan feddygon teulu – yn pasio carreg filltir o ddarparu 300,000 o ddosys cyntaf, a chyfanswm o 400,000 o ddosys yng Ngogledd Cymru.

Dros y diwrnodau diwethaf, mae’r ffocws wedi parhau ar frechu’r grwpiau canlynol:

• Pobl rhwng 65-69 oed (Grŵp Blaenoriaeth 5)
• Pobl rhwng 16-64 oed gyda chyflyrau iechyd presennol (Grŵp Blaenoriaeth 6)
• Pobl rhwng 60-64 oed (Grŵp Blaenoriaeth 7)
• Ail ddosys i’r rhai a gafodd eu brechlyn cyntaf hyd at 12 wythnos yn ôl.

Amharu ar gyflenwadau…ond yn parhau i fod ar y trywydd iawn

Mae oedi gyda chyflenwad brechlyn y DU yn golygu y bydd byrddau iechyd yn derbyn llai o ddosys na’r hyn oedd wedi’i gynllunio’n wreiddiol ar gyfer dechrau mis Ebrill.

Mae hyn yn golygu y gall dosys cyntaf i bobl yng Ngrwpiau Blaenoriaeth 6-9 fod yn hwyrach na’r hyn a ddisgwyliwyd, ond ni fydd apwyntiadau ar gyfer ail ddosys yn cael eu heffeithio.

Os ydych chi yng Ngrwpiau Blaenoriaeth 6-9 ac os nad ydych chi wedi cael eich galw eto, peidiwch â chysylltu â’ch Meddyg teulu na’r Ganolfan Alwadau Brechu.

Byddant yn cysylltu â chi pan fydd eich tro chi’n dod, ac ni fydd yn rhaid i chi aros llawer hirach rŵan.

Er gwaethaf yr amhariad i gyflenwadau, mae Gogledd Cymru dal ar y trywydd i gyrraedd y targed o gynnig dos cyntaf i Grwpiau Blaenoriaeth 1-9 erbyn 19 Ebrill, ac i weddill y boblogaeth erbyn diwedd mis Gorffennaf (ar yr amod nad oes yna ragor o amhariad).

Gallwch ddarllen mwy am y rhaglen frechu yng Ngogledd Cymru ar wefan y bwrdd iechyd lleol.

Gwasanaeth newydd ar gyfer apwyntiadau ar ffurf neges destun

Yr wythnos hon mae’r bwrdd iechyd wedi dechrau anfon gwahoddiad ar ffurf negeseuon testun ar gyfer apwyntiadau brechu sydd ychydig yn wahanol i negeseuon blaenorol.

Bydd y neges destun newydd yn cynnwys manylion eich apwyntiad a byddwch yn gallu ateb yn uniongyrchol os nad ydych hi’n gallu cyrraedd yr apwyntiad.

Yn ogystal â neges destun, byddwch yn derbyn llythyr yn y post yn cynnwys manylion eich apwyntiad. Gadewch i’r bwrdd iechyd wybod os nad ydych chi’n gallu mynychu.

A chofiwch…mae’r brechlyn yn rhad ac am ddim. Ni ofynnir i chi am gopïau o’ch dogfennau personol na’ch manylion banc.

Mae brechlyn Oxford-AstraZeneca yn ddiogel ac yn effeithiol

Gallwn eich sicrhau bod y brechlynnau Covid-19 sydd wedi’u trwyddedu i’w defnyddio ar hyn o bryd yn ddiogel ac yn effeithiol.

Mae canlyniadau o dreial yn yr UDA o frechlyn Oxford-AstraZeneca yn dangos ei fod 79% yn effeithiol yn atal afiechyd Covid-19 symptomatig a 100% yn effeithiol wrth atal pobl rhag bod yn ddifrifol wael.

Mae Asiantaeth Reoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd y DU (MHRA), Asiantaethau Meddyginiaethau Ewrop (EMA), Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrif Swyddog Meddygol Cymru, Frank Atherton wedi cadarnhau ei ddiogelwch.

Os oes gennych symptomau…

Os bydd gennych symptomau coronafeirws, gwnewch yn siŵr eich bod yn hunan-ynysu ac yn cael prawf.

Gallai fod y peth pwysicaf i chi ei wneud erioed.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol