Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol bellach yn cynnal Cyfrifiad 2021 ar draws Cymru a Lloegr. Dydd Sul, 21 Mawrth oedd Diwrnod y Cyfrifiad. Dros yr wythnosau nesaf, bydd swyddogion y Cyfrifiad yn:

  • cnocio ar ddrysau rhai sydd heb ei gwblhau
  • helpu’r cyhoedd gydag ymholiadau

Ers dydd Llun, 22 Mawrth, mae swyddogion maes y Cyfrifiad wedi bod allan yn gweithio ar draws Cymru a Lloegr. Rydym ni wedi recriwtio tua 29,000 o aelodau o staff i ymweld â chartrefi.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Bydd gan yr holl swyddogion gardiau adnabod swyddogol. Bydd llun ac enw’r swyddog ar y cerdyn. Bydd y swyddogion yn gweithio drwy’r dydd i gysylltu â thrigolion, ond ni fyddant yn galw cyn 9am nac ar ôl 8pm.

Dylai unrhyw un sy’n pryderu nad yw’r person ar stepen eu drws yn swyddog Cyfrifiad ffonio 0800 169 2021 neu anfon neges destun at 86677. Peidiwch â ffonio rhif sy’n cael ei roi gan y sawl sy’n galw er mwyn gwirio pwy ydyn nhw.

Ni fydd swyddogion y Cyfrifiad byth yn gofyn am unrhyw arian na manylion banc ar unrhyw adeg yn ystod y sgwrs.

Mae staff maes yn cael eu cyfrif yn weithwyr allweddol. Mae’r gyfraith yn caniatáu i bobl adael eu cartrefi i weithio os nad ydynt yn gallu gweithio gartref pan mae cyfnod clo. Gan nad oes modd gwneud eu gwaith gartref, maent yn cael cyflawni dyletswyddau eu swydd.

Mae iechyd a diogelwch y cyhoedd a swyddogion y Cyfrifiad yn hollbwysig i ni. Mae’r ffordd y bydd swyddogion y Cyfrifiad yn gweithio yn 2021 wedi’i chynllunio i flaenoriaethu iechyd a diogelwch y cyhoedd a’r swyddogion. Bydd yr holl swyddogion yn gweithio gan gadw pellter cymdeithasol, byddant i gyd yn gwisgo PPE ac ni fyddant yn mynd i mewn i gartref unrhyw un.

Mae gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sawl astudiaeth ac arolwg pwysig sy’n cydredeg â’r Cyfrifiad (mwy o fanylion yma). Mae hi felly yn bosib’ y bydd staff sy’n gweithio ar arolygon eraill hefyd yn ymweld â rhai cyfeiriadau.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am waith sy’n cael ei wneud ar gyfer Cyfrifiad 2021, ffoniwch y Tîm Partneriaeth ar 01329 447434. Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar www.cyfrifiad.gov.uk, neu gallwch anfon e-bost at 2021Census.LA.Liaison@ons.gov.uk

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU