Mae llawer o wledydd Ewrop yn teimlo effeithiau niferoedd Covid uchel ar hyn o bryd – gyda gwledydd fel Almaen, Awstria a’r Iseldiroedd yn cyflwyno cyfyngiadau newydd.

Gyda datblygiad yr Amrywiolyn o bryder “omicron” sydd gyda’r potensial I ledaenu yn sydyn, gall neb fod yn siwr na fydd y Deyrnas Unedig yn teimlo effaith llawn “pedwerydd cyfnod” or haint.

Mae hyn yn tanlinellu cynyddol pwysigrwydd cael eich brechu. Felly os cewch chi gynnig pigiad – p’un ai’n ddos cyntaf, yr ail ddos neu’n bigiad atgyfnerthu – ewch amdani.

Straen Omicron

Dros yr wythnos diwethaf, mae’r straen newydd Omicron a ganfuwyd yn ddiweddar wedi achosi tro arall yn hanes y pandemig.

Credir ei fod yn fwy heintus nag amrywolion blaenorol, a ni fyddwn yn ymwybodol am sawl wsnos a yw hwn cyn ddrwg neu o bosib yn waeth, na Amrywiolyn Delta, sydd wedi bod yn ddigon drwg.

Mae’n tanlinellu pwysigrwydd cael brechlyn, gwisgo gorchudd wyneb yn yr ardaloedd cywir a bod yn ofalus.

Gwisgwch fwgwd

Cofiwch – oni bai eich bod wedi’ch eithrio, mae angen i chi barhau i wisgo mwgwd dan do yn y rhan fwyaf o leoedd yng Nghymru – fel siopau ac ar gludiant cyhoeddus

Mwgwd

Masgiau mewn ysgolion uwchradd

Fel rhagofal (wrth i ni ddysgu rhagor am Omicron) mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y dylai disgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb mewn mannau dan do, lle nad oes modd cynnal pellter cymdeithasol.

Mae gorchuddion wyneb yn parhau i gael eu hargymell ar gludiant i’r ysgol hefyd.

Clinigau galw heibio i’r rhai rhwng 12 a 15 oed

Mae rhestr gyfredol o glinigau galw heibio er mwyn caniatáu i’r rhai rhwng 12 a 15 oed dderbyn dos cyntaf ar gael ar wefan Betsi Cadwaladr.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych chi eisoes wedi dal COVID-19, argymhellir eich bod ch’n dod atom i gael eich dos cyntaf yr un fath.

Yn ddelfrydol, dylai’r sawl sy’n iau na 18 oed sydd wedi dal y firws yn ddiweddar aros am 12 wythnos nes cael eu brechiad, oni bai eu bod mewn grŵp sydd â risg fwy o salwch difrifol.

Rydym yn awyddus i bobl ifanc wneud penderfyniad cytbwys am frechu, yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf gan ffynonellau dibynadwy. Man cychwyn da yw Canllaw Brechiadau COVID-19 i Blant a Phobl Ifanc Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Profion llif unffordd – y canllawiau diweddaraf

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei ganllawiau’n ddiweddar ar bryd i gymryd prawf llif unffordd os nad oes gennych chi symptomau.

Os ydych chi dros 11 oed, cewch eich annog bellach i gymryd prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos (bob tri neu bedwar diwrnod) os nad oes gennych chi symptomau Covid-19.

Cewch eich annog i gymryd prawf hefyd:

  • Os ydych chi am fod mewn sefyllfa â risg uwch, gan gynnwys treulio amser mewn mannau llawn pobl neu fannau caeedig.
  • Cyn i chi fynd i weld pobl sydd â risg uwch o fynd yn ddifrifol wael o ganlyniad i ddal Covid.
  • Os ydych chi’n teithio i fannau eraill o Gymru neu’r DU.

Sut i gael Pàs COVID y GIG yng Nghymru

Rhai i chi wneud cais am Bàs COVID y GIG drwy wefan y GIG. Ni allwch ddefnyddio ap y GIG i gael Pàs COVID y GIG os ydych yn byw yng Nghymru. Gallwch lawr lwytho ac argraffu Pàs COVID y GIG.

Mae’n rhaid i chi fod:

   • dros 16 oed
   • wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru

Bydd angen i chi lwytho llun o un o’r canlynol:

Os nad oes gennych ID sy’n cynnwys llun, bydd angen ichi ofyn am fersiwn bapur o dystysgrif COVID y GIG.

TREFNWCH EICH PÀS COVID

Dolenni defnyddiol