Tree Work

Mae Safonau Masnach wedi derbyn ychydig o gwynion yn ddiweddar lle mae unigolion ar eu colled naill ai ar ôl i alwyr digroeso anghymwys ymgymryd â gwaith neu ar ôl i alwyr digroeso gymryd arian heb wneud braidd dim gwaith.

Mae’r mathau yma o alwyr digroeso sy’n cynnig gwneud gwaith ar goed fel rheol yn galw heibio ar ôl tywydd garw, ond gallant alw heibio ar unrhyw adeg arall hefyd. Gall caniatáu i gontractwr anghymwys, heb yswiriant, docio neu dorri coed arwain at ganlyniadau difrifol

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Os na chaiff y gwaith ei wneud yn iawn mae perygl go iawn o anaf, difrod i eiddo neu niwed difrifol i’ch coeden. Fel perchennog eiddo fe allwch chi hefyd fod yn atebol os yw unigolion eraill neu eiddo unigolion eraill yn cael eu heffeithio.

Os oes gwaith angen ei wneud ar goeden yn eich gardd, defnyddiwch dyfwr coed (meddyg coed) proffesiynol a chynhaliwch wiriadau cyn i chi roi caniatâd iddyn nhw wneud y gwaith.

Bydd busnesau proffesiynol a chymwys yn ymweld â’r safle i drafod eich anghenion ac i gytuno ar y gwaith sydd angen ei wneud a pha waith fydd yn cael ei wneud.

Mae gwaredu gwastraff yn rhan fawr o’r gwaith a’r gost, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod yn union beth i’w ddisgwyl. Gofynnwch am ddyfynbris ysgrifenedig yn rhestru’r hyn sydd wedi’i drafod a’i gytuno arno. Gofynnwch am weld tystiolaeth o’u hyswiriant a gwnewch yn siŵr bod gennych chi fanylion llawn y busnes (enw, cyfeiriad ac ati) cyn i chi gytuno ar y gwaith. Gofynnwch am argymhellion gan aelod o’ch teulu neu’ch ffrindiau hefyd.

“Dylai unrhyw un sydd angen gwneud gwaith ar goeden wneud gwaith cartref yn gyntaf”

Meddai Roger Mapleson, Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu: “Dydi gwaith coed diogel o ansawdd ddim yn rhad, ond peidiwch â chael eich hudo gan alwyr digroeso sy’n cynnig gwneud y gwaith yn sydyn ac yn rhad. Ar y gorau gwaith gwael ydyw neu fynydd o frigau a dail i’w clirio.

“Mae’n bwysig cymryd gofal mawr pan fyddwch chi’n penodi contractwr i wneud unrhyw fath o waith ond gyda gwaith coed, gall gadael galwr digroeso, gyda llif gadwyn, yn rhydd yn eich gardd fod yn drychinebus.

“Dylai unrhyw un sydd angen gwneud gwaith ar goeden dderbyn cymorth ffrindiau neu berthnasau os oes angen, i wneud yn siŵr bod y contractwr yn gymwys ac yn meddu ar yr yswiriant priodol.”

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://www.trees.org.uk/Help-Advice/Public/Choose-your-Tree-Surgeon

Os ydych chi’n cael pobl yn galw yn ddigroeso yn cynnig gwneud gwaith ar goed, ffoniwch yr heddlu ar 101.

Os oes arnoch chi angen cyngor ar faterion defnyddwyr, cysylltwch â Gwasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1144 (1133 Saesneg) neu ewch i https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Defnyddwyr/.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN