Winter

Fel bob amser, rydym yn gobeithio am y gorau ond yn paratoi am y gwaethaf gydag eira, rhew, gwyntoedd cryfion, neu beth bynnag a ddaw.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr fod y trefniadau i gyd yn eu lle i’n helpu ni i ddelio â’r tywydd garw a gallu mynd o gwmpas y lle gyda chyn lleied o amhariad â phosibl.

Mae gennym fflyd o gerbydau graeanu wedi eu cynnal yn dda a digonedd o wirfoddolwyr gweithgar o’r Gwasanaethau Stryd sy’n camu i’r adwy i yrru’r cerbydau graeanu.

Mae gennym 10 llwybr graeanu ynghyd ag 7,500 tunnell o raean a gaiff ei gyflenwi bob tro byddwn yn graeanu’r ffyrdd.

Mae gennym gynlluniau ar waith hefyd i ddarparu ar gyfer cyfnodau estynedig o dywydd garw sy’n cynnwys cynlluniau i raeanu stadau tai (pan ei bod yn ddiogel i wneud hynny) cyn y casgliadau bin a chadw ardaloedd fel llety gwarchod a llwybrau ysgol mor glir a diogel â phosibl.

“Graeanu neu beidio yn y gaeaf?”

Dyma’r cwestiwn a wynebir sawl gwaith y dydd gan ein goruchwylwyr profiadol. Gallai graeanu’n rhy fuan olygu y bydd yn cael ei olchi i ffwrdd gan y glaw. Rhy hwyr – a gallai eich taith fod yn un llithrig.

Os hoffech wybod os yw’r cerbydau graeanu yn eich cyrraedd chi, cadwch lygad ar ein cyfrif Twitter – neu chwiliwch am #wxmgrit.

twitter.com/cbswrecsam

Rydym hefyd yn anfon hysbysiadau drwy system MyUpdates, sy’n anfon negeseuon e-bost yn uniongyrchol i danysgrifwyr.

Pan fydd disgwyl tywydd garw iawn, neu os ydym yn profi cyfnod hir o dywydd oer, rhewllyd, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am le i ddod o hyd i wybodaeth ar gasgliadau biniau ac ysgolion ar gau ac ati ar y blog hwn, ein gwefan ar www.wrecsam.gov.uk a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol felly cadwch lygad arnynt.

🚗 Cofiwch gael golwg ar eich cerbyd cyn mynd allan yn ystod neu cyn unrhyw dywydd garw. Mae’r Swyddfa Dywydd yn rhoi cyngor ardderchog ond dylech gofio neilltuo rhagor o amser ar gyfer eich taith ac aros yn ddiogel.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym mor barod ag y gallwn ni fod ac mae gyrwyr eisoes wedi bod yn gwirio eu lwybrau graeanu i wneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o unrhyw broblemau posibl. Rydym yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth hwn ac eisiau sicrhau ein bod yn cadw pawb i symud yn ystod tywydd garw, sy’n hanfodol ar gyfer yr economi lleol. Cymerwch ddigon o ofal yn ystod y gaeaf, sylwch ar rybuddion a chyngor tywydd a gweithredwch yn briodol.”

“Helpwch lle fedrwch chi”

Cadwch lygad hefyd ar eich perthnasau hŷn neu gymdogion diamddiffyn. Gall tywydd garw olygu y byddant yn wynebu mwy o anawsterau wrth wneud tasgau sylfaenol bob dydd fel siopa am hanfodion. A wnewch chi gynnig cymorth lle fedrwch chi –gallai wneud gwahaniaeth mawr i rywun sy’n methu mynd allan ar eu pen eu hunain.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae pob un ohonom yn cael trafferth yn ystod tywydd garw gyda chludiant a thasgau bob dydd felly dychmygwch sut beth yw hyn i rywun gyda diffyg symudedd ac yn methu mynd allan o gwbl.

“Rydym hefyd mewn cyfnod anodd o gadw pellter cymdeithasol lle na allwn ni fynd i mewn i eiddo unrhyw un arall, felly rhowch ystyriaeth i sut y gallwch chi helpu gyda thasgau fel siopa hanfodol a chodi presgripsiynau. Peidiwch â bychanu faint o wahaniaeth y gallech chi ei wneud drwy helpu i gyflenwi siopa neu godi’r ffôn am sgwrs sydyn.”

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG