Mae pencampwriaeth y Chwe Gwlad ar fin digwydd. Bydd y gêm gyntaf gyda Chymru yn chwarae yn erbyn yr Alban ddydd Sadwrn, 3 Chwefror am 2.15pm. Efallai eich bod yn bwriadu mynd i Wrecsam i wylio’r rygbi – sy’n wych! Rydym eisiau gwneud yn siŵr fod pawb sy’n mynd i’r dref yn cael amser da a ddiogel.

Felly, dymunwn eich atgoffa y gall gormod o alcohol droi noson wych yn noson wael. Gallwch orfod mynd adre’n fuan, dod i helynt neu gael eich anafu.

Rydym yn annog pobl i dorri lawr ar faint maent yn ei yfed adref cyn mynd allan – ‘yfed adref gyntaf’ neu ‘yfed cyn mynd allan’ – yn ogystal â faint maent yn yfed pan fyddant yn ymweld â bariau, tafarndai a chlybiau yn y dref.

Mae digon o bobl yn mwynhau mynd allan a chael diod neu ddau, ond os na fyddwch yn sylwi pan fyddwch wedi cael digon, gall ambell ddiod arwain at ormod, efallai na fyddwch yn gallu gwneud penderfyniad yn glir ac rydych yn fwy tebyg o ymddwyn yn wael neu gael eich anafu.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae hyn yn ymwneud â lleihau’r straen ar wasanaethau cyhoeddus fel yr heddlu, staff ambiwlans ac ysbytai ar adeg pan maent eisoes o dan bwysau mawr.

“Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol o ganlyniad i yfed alcohol yn arwain at economi min nos a golygfa tafarn wael. Mae unrhyw beth y gallwn ni a’n partneriaid ei wneud i edrych ar yr hyn sy’n ei achosi ac annog pobl i’w gwtogi cyn iddo fynd yn broblem o gymorth mawr.”

Dywedodd yr Arolygydd Paul Wycherley, nid yw’r ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy wedi’i anelu at y sawl sy’n yfed yn rhesymol – mae yno i helpu i ddod o hyd i’r lleiafrif o bobl sydd wedi cael gormod o alcohol ac y gallent fod yn berygl i’w hunain neu i bobl eraill.

“Mae pobl angen gofyn i’w hunain os ydynt am i’w noson ddod i ben yn fuan oherwydd eu bod wedi cael eu gwrthod mewn bar gan eu bod wedi yfed gormod o alcohol yn rhy fuan.”

“Yfwch yn synhwyrol a mwynhewch wylio’r rygbi gyda ffrindiau. Fel arall, gallech ddifetha eu noson allan nhw hefyd os ydynt yn gorfod mynd â chi adre’n fuan.”

Mae Cyngor Wrecsam yn gweithio mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), y Bwrdd Cynllunio Ardal, Prifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria i weithredu’r ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy.

Mwy o Wybodaeth
Gall unrhyw un sydd eisiau mwy o wybodaeth am y niwed posibl a achosir gan yfed ymweld â’r gwefannau hyn:
www.nhs.uk/Livewell/alcohol
www.drinkaware.co.uk
Gall unrhyw un sy’n bryderus am eu harferion yfed gysylltu â DAN 24/7 Llinell Gymorth Alcohol a Chyffuriau Cymru ar Rhadffôn 0808 808 2234 neu dan247

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT