Ian Roberts, Wrexham Council

Mae bob amser yn drist nodi bod rhywun yn gadael.

Felly mae’n ddrwg gennym gyhoeddi y bydd un o’n Prif Swyddogion yn ymddeol yn 2020.

Bydd Ian Roberts, Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar, yn ymddeol o’i swydd gyda Chyngor Wrecsam ym mis Awst y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Ian: “Mae’n ddrwg gen i ddweud y byddaf yn ymddeol o fy swydd ar Awst 31 y flwyddyn nesaf.

“Dechreuais weithio i’r awdurdod ym Mai 2017, ac er ei fod yn gyfnod eithaf byr, rwyf wedi mwynhau darparu arweinyddiaeth i’r gwasanaethau addysg yn Wrecsam, hoffwn ddiolch i’r Cyngor a’r arweinyddiaeth – ar lefel wleidyddol ac ar lefel swyddog am fod mor gefnogol yn ystod fy amser yma.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

“Hoffwn hefyd ddiolch i staff yr Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar, ein penaethiaid a’r cyrff llywodraethu, sydd bob amser yn dangos bwriad ac ymrwymiad i ddarparu’r addysg gorau bosibl ar gyfer plant a phobl ifanc y Fwrdeistref Sirol.

“Er bod nifer o heriau yn y dyfodol, mae cymaint i’w ddathlu yn Wrecsam. Yn benodol, mae gennym rai o’r ysgolion cynradd gorau yng Nghymru yn Wrecsam, mae ein canlyniadau yng Nghyfnod Allweddol 3 wedi gwella ac erbyn hyn uwchben cyfartaledd Cymru, ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi ysgolion i gyflawni gwelliannau cynaliadwy yng Nghyfnod Allweddol 4.

“Yn ogystal â hynny, rydym yn darparu prosiectau gwych o dan raglen Ysgolion yr 21ain ganrif, gan gynnwys ysgolion newydd, ysgolion wedi’u hail-fodelu ac estyniadau.”

Ychwanegodd: “Cafodd ein Gwasanaethau Addysg eu harolygu’n ddiweddar gan y corff arolygu Estyn, ac rydym yn disgwyl y canlyniadau yn fuan.

“Byddaf, wrth gwrs, yma i ddechrau cyflawni’r gwaith fydd angen ei wneud ar ôl canlyniad yr arolwg, ac i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i bwy bynnag fydd yn cymryd fy lle.”

Ychwanegodd Ian: “Bydd fy nyddiad gadael yn nodi 35 mlynedd i’r diwrnod y dechreuais weithio ym maes Addysg yn y sector cyhoeddus, ac rwy’n falch fy mod wedi cael cyfle i weithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam cyn penderfynu ymddeol.”

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN