Covid-19

Yn un o’i gyflwyniadau cyhoeddus Covid-19 yr wythnos diwethaf bu i’r Prif Weinidog nodi yn glir bod y sefyllfa yma yng Nghymru wedi “dirywio hyd yn oed ymhellach”. Mae hwn yn ddatganiad difrifol iawn ynghylch sefyllfa ddifrifol iawn ac yn un y dylem gymryd sylw ohono wrth i ni nesáu at y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Nid oes yr un ohonom eisiau bod yn gyfrifol am ledaenu’r feirws ond mae un peth y gallwn i gyd ei wneud i helpu’r sefyllfa sef cymryd sylw gofalus o’r system Profi, Olrhain, Diogelu sy’n weithredol yng Nghymru.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Bu mewn lle ers mis Mai a bu’n llwyddiannus iawn wrth brofi ac olrhain y bobl hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi’n bositif ar gyfer Covid-19.

Atebion i’ch cwestiynau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor defnyddiol iawn ynghylch y broses Profi, Olrhain a Diogelu y gallwch edrych arnynt yma ond y prif bwyntiau yw:

PROFI

  • adnabod y rheiny sydd â symptomau sy’n gyson â COVID-19, gan eu galluogi i gael prawf tra’n ynysu rhag teulu ehangach, ffrindiau a’u cymuned

OLRHAIN

  • olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cyswllt agos gyda’r sawl sydd wedi profi’n bositif ar unrhyw achlysur yn ystod cyfnod yn cychwyn hyd at ddeuddydd cyn iddynt ddechrau cael symptomau, a gofyn iddynt gymryd rhagofalon a hunan-ynysu (am 10 diwrnod)

DIOGELU

  • darparu cyngor ac arweiniad, yn arbennig pan fo’r unigolyn wedi cael prawf positif neu fod eu cysylltiadau’n agored i niwed neu mewn mwy o berygl. Bydd hyn yn cynnwys cael prawf os oes gennych symptomau a hunan-ynysu am 10 diwrnod. Hyd yn oed os ydych yn cael prawf negyddol gan y gall y feirws gymryd sawl diwrnod i ddatblygu.

Mae’n hynod bwysig eich bod yn cael prawf os oes gennych symptomau, waeth pa mor ysgafn, darparu manylion cyswllt cywir y rhai rydych wedi bod mewn cyswllt agos â hwy a hunan-ynysu pan eich cynghorir i wneud hynny.

Mae cymorth ar gael i unrhyw un a fydd yn dioddef yn ariannol megis peidio â gallu mynd i’r gwaith oherwydd y dywedir wrthynt am hunan-ynysu. Cewch fwy o wybodaeth am hyn yma: https://llyw.cymru/cynllun-cymorth-hunanynysu

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r sefyllfa ledled Cymru ac yma yn Wrecsam yn ddifrifol. Mae pob tebygolrwydd y bydd cyfyngiadau mwy dwys yn y flwyddyn newydd a nawr yw’r amser y dylem sicrhau ein bod yn gwneud popeth a allwn i leddfu’r cyfyngiadau hynny. Mae Profi, Olrhain a Diogelu yn ein helpu i gadw yn ddiogel rhag y feirws ond rhaid i ni ddilyn y cyngor a roddir er mwyn iddo fod yn llwyddiannus. Gwnewch bopeth y gallwch i gadw Wrecsam yn ddiogel.”

Dywedodd Arolygydd Tref Wrecsam, Vic Powell: “Fel cymuned ein swyddogaeth ni yw cadw pobl yn ddiogel ond hefyd mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i’n gilydd, ein teuluoedd a’n cymunedau sef bod yn ymwybodol o beth sydd angen i ni ei wneud, pryd sydd angen i ni ei wneud a sut i gael cymorth os na allwn weithio. Ni allwn blismona feirws anweladwy ond gallwn egluro, annog a ble fo angen cymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw sy’n mynd yn erbyn y canllawiau. Helpwch ni i gadw pawb yn ddiogel a dilyn a gweithredu ar yr holl gyngor a roddir”

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG