Rhowch botiau plastig yn eu lle… Bydd wych. Ailgylcha.

I fod hyd yn oed yn well wrth ailgylchu yn Wrecsam, ac i helpu Cymru i fod yr ailgylchwr gorau yn y byd (rydym yn drydydd ar hyn o bryd), bydd angen i ni ailgylchu plastig yn well.

A wyddoch chi y gellir ailgylchu UNRHYW fath o boteli plastig, POB math o hambyrddau bwyd plastig, potiau plastig a thybiau plastig ar ochr y ffordd yn Wrecsam? Gellir ailgylchu gymaint o’n plastigion cartref, ac nid o’r gegin yn unig.

Gellir ailgylchu’r plastigion o’ch ystafell ymolchi fel poteli siampŵ, poteli sebon cawod, poteli hylif golchi’r ystafell ymolchi (gan gynnwys rhai â phwmp chwistrellu) yn eich bocs ailgylchu hefyd.

Gwasgwch eich poteli…gall fod yn hwyl

Nawr eich bod yn gwybod pa blastigion y gellir eu hailgylchu, y cam nesaf yw gwasgu eich poteli cyn eu rhoi yn eich bocs ailgylchu. Mae hyn yn rhoi mwy o le i chi ac yn ei wneud yn haws i ni hefyd.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Yn ystod y cyfnod clo, penderfynodd un o’n Swyddogion Strategaeth Gwastraff gynnwys ei dau o blant, a chreu gêm hwyliog o wasgu poteli plastig fel eu bod yn barod i gael eu hailgylchu.

Yn y gêm, mae’r plastigion yn cael eu gosod mewn rhes bob ochr i’r bocs ailgylchu, ac yna mae’r plant yn cael hwyl wrth wasgu’r poteli mewn ras i orffen gyntaf. Wrth i’r poteli gael eu gwasgu, maent yn eu gollwng i mewn i’r bocs ailgylchu.

Gwyliwch y fideo isod 🙂

Mae’n edrych fel llawer o hwyl, ac mae’n dangos faint o le y gellir ei arbed a sut i ailgylchu plastigion yn gywir.

Os oes unrhyw un wedi dyfeisio eu gemau ailgylchu eu hun, cysylltwch â ni gan y byddwn wrth ein boddau yn clywed amdanynt.

Ystyriwch hyn fel her i fod yn greadigol, a gadewch i ni weld beth allwch ei greu. Tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i ddangos eich syniadau.

Peidiwch ag anghofio, mae glanach yn golygu gwyrddach

Pan rydych yn ailgylchu eich poteli, hambyrddau, tybiau a photiau plastig, ydych chi’n sicrhau nad oes gweddillion bwyd a diod ynddynt? Oherwydd mae gwneud hyn yn golygu bod deunydd y gellir ei ailgylchu o safon gwell yn cael i anfon i wneud cynnyrch newydd. Pan fyddwch wedi gorffen golchi eich llestri, cyn tynnu’r plwg, rhowch eich deunyddiau plastig yn y dŵr golchi llestri i’w rinsio’n gyflym i waredu unrhyw weddillion.

Pa blastig na oes modd i mi eu hailgylchu ar ymyl y ffordd?

Y peth mwyaf cyffredin mae pobl yn ceisio ailgylchu nad oes modd eu hailgylchu ar ymyl y ffordd yw pob math o fagiau bwyd, pob math o fagiau siopa, cling ffilm, papur swigod a phacedi creision.

Nid ydym yn gallu derbyn eitemau polystyren, plastigion caled (gellir ailgylchu’r rhain yn ein canolfannau ailgylchu), teganau, bocsys bwyd, papurau fferins, tiwbiau past dannedd, raseli plastig, cytleri plastig, neu fagiau reis y gellir ei goginio yn y ficro-don.

Y siop ailddefnyddio

Os ydych chi’n bwriadu gwaredu eich plastigion, megis dodrefn gardd neu deganau ac maent mewn cyflwr da, dylech ystyried eu rhoi i’r siop ailddefnyddio yng nghanolfan ailgylchu Lôn y Bryn…yn ogystal ag ailgylchu’r eitemau hyn, byddwch yn helpu elusen leol hefyd.

Mae’r siop yn cael ei redeg gan Hosbis Tŷ’r Eos, ac mae gan bob un o’n tri chanolfan ailgylchu fan arbennig lle gellir rhoi eitemau i’w hailddefnyddio…os nad ydych yn siŵr lle mae’r rhain, gofynnwch i un o’n cynorthwywyr, a byddant yn gallu eich cyfeirio at y lle cywir.

Nawr fod gennym yr holl wybodaeth angenrheidiol, beth am drechu plastig a mynd â Chymru i’r brig!

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN