School Uniform

Enw newydd Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru yw’r Grant Datblygu Disgyblion, ac os ydych chi’n gymwys ar ei gyfer, fe gewch chi wneud cais rŵan i gael hyd at £200 i helpu gyda chostau gwisgoedd ysgol.

Telir y Grant i gydnabod yr amrywiol gostau sy’n wynebu rhieni pan fydd eu plant yn dechrau’r ysgol, ac i annog mwy o’n dysgwyr dan anfantais i fanteisio ar weithgareddau ehangach; mae’r cyllid yn eang o ran cwmpas.

Ni fydd y cyllid hwn yn cael ei gyfyngu i helpu gyda chostau gwisg ysgol yn unig, mae hefyd yn cynnwys offer ac yn galluogi dysgwyr i fod yn rhan o weithgareddau’r ysgol, fel y sgowtiaid a’r geidiaid.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Gallwch wneud cais am gyllid i helpu gyda chostau:

 • Gwisg ysgol;
 • Dillad chwaraeon yr ysgol;
 • Gwisg ar gyfer gweithgareddau ehangach, er enghraifft chwaraeon, sgowtiaid a geidiaid;
 • Offer ysgol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau, fel dylunio a thechnoleg; ac
 • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol, fel dillad sy’n dal dŵr ar gyfer dysgu yn yr awyr agored.

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys mae’n rhaid i chi fod yn derbyn rhai budd-daliadau penodol, a bydd rhaid i’ch plentyn fod yn rhan o un o’r grwpiau canlynol ym mis Medi 2020:

 • Dechrau yn y dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd yn Wrecsam
 • Dechrau ym mlwyddyn 7 neu 10 mewn ysgol uwchradd yn Wrecsam
 • Dechrau yn y dosbarth derbyn, blwyddyn 3, blwyddyn 7 neu flwyddyn 10 mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion yn Wrecsam
 • Mae pob plentyn sy’n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal gennym ni (yr awdurdod lleol) hefyd yn gymwys i gael y grant.

Pa fudd-daliadau sy’n rhaid i mi fod yn eu derbyn?

Bydd angen i chi fod yn derbyn un o’r rhain:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Plant (gydag incwm islaw terfyn HMRC)
 • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
 • Elfen Warantedig o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Cynhwysol (ar yr amod fod gan yr aelwyd incwm net blynyddol o ddim mwy na £7,400)
 • Cymorth o dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999

Mae gennych chi tan 31 Rhagfyr i wneud cais am y grant.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

APPLY FOR A PUPIL DEVELOPMENT GRANT