Design School Lunch Healthy Plastic Free

Blant ac ysgolion Wrecsam – daliwch sylw! Allwch chi gynllunio bocs bwyd ysgol sy’n iach ac heb unrhyw blastig untro?

Mae gan ein Tîm Ysgolion Iach a’n Tîm Ailgylchu, mewn partneriaeth â Thîm Iechyd Parc Caia ac Adran Deietig Wrecsam, gystadleuaeth wych i chi gymryd rhan ynddi…

Thema’r gystadleuaeth yw ‘bwyta enfys’, felly rydyn ni am i chi fod yn greadigol ac yn lliwgar wrth gynllunio’r cinio, ond mae’n bwysig iawn ei fod yn iach ac nad oes unrhyw blastig ynddo fo.

Chaiff y cynigion ddim bod yn fwy na maint A4 ac fe allwch chi gynnwys lluniau, ffotograffau a disgrifiadau. Cofiwch ddweud beth fyddech chi’n ei ddefnyddio i gadw, lapio a chludo eich cinio hefyd!

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Defnyddiwch bob grŵp bwyd o’r canllawiau bwyta’n dda, ceisiwch ganolbwyntio ar fwydydd heb lawer o siwgr a halen, gydag o leiaf un darn o ffrwyth a llysiau a chofiwch hefyd gynnwys diod o lefrith neu ddŵr.

Mae yna ddau gategori: Derbyn-Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3-Blwyddyn 6. Cofiwch ei wneud yn ddifyr, yn greadigol, yn flasus ac yn iach 🙂

Mae’r manylion cystadlu i’w gweld ymhellach i lawr.

“Rydw i’n edrych ymlaen yn arw i weld rhai o’r cynlluniau”

Mae amser cinio’n rhan bwysig iawn o’r diwrnod, ac yn awr yn fwy nag erioed, mae’n bwysig ein bod ni’n ymwybodol o’r hyn rydyn ni’n ei fwyta a’r pecynnau rydyn ni’n eu taflu.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydw i wedi pwysleisio dro ar ôl tro pa mor bwysig yw pobl ifanc a’u hysgolion i’n helpu ni i gyrraedd ein targedau ailgylchu, felly mae’n hyfryd clywed am y gystadleuaeth hon sy’n annog plant i gynllunio bocs bwyd iach heb blastig.

“Mae ein gwasanaeth arlwyo ysgolion wedi gwneud nifer o newidiadau cadarnhaol, megis cynnig ffyrc pren y gellir eu hailgylchu fel gwastraff bwyd yn lle rhai plastig, ac mae’r plant wedi bod wrthi’n ailgylchu hefyd.

“Yn aml iawn, y plant sy’n addysgu eu rhieni am y pethau hyn, sy’n wych… rydw i’n edrych ymlaen yn arw i weld rhai o’r cynlluniau.”

Anfonwch eich cynigion i:

Cystadleuaeth Bocs Bwyd
Ysgolion Iach, Uned 21,
Ystâd Ddiwydiannol Whitegate
Wrecsam
LL13 8UG

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Gwener 14 Mehefin.

Rhowch eich enw, eich blwyddyn ysgol ac enw eich ysgol ar bob cynnig 🙂

A chofiwch, y categorïau yw Derbyn-Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3-Blwyddyn 6.

Bydd un enillydd o bob categori, a bydd yr enillwyr hynny’n derbyn gwobrau a anfonir i’w hysgolion. Bydd pob enillydd, a’r rhai sy’n dod yn ail a thrydydd, hefyd yn cael tystysgrif a bydd eu posteri’n cael eu harddangos yn ysgolion Wrecsam ac yn cael eu cynnwys mewn taflenni.

Beth yw plastigau untro?

Plastigau untro yw’r pethau hynny sy’n anodd eu hailgylchu ac sy’n tueddu i gael eu defnyddio unwaith cyn cael eu taflu.

Mae enghraifft dda o beth allai ddigwydd i blastig na chaiff ei ailgylchu i’w weld yn y fideo hwn gan Keep Britain Tidy o gerdd gan Steve Backshall o’r enw Jemima Glitter and the voyage of Bob the Bottle.

Hoffech chi ddysgu mwy am blastig untro? Atebwch gwestiynau ein cwis i weld sut wnewch chi.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU