Clothes Clothing Recycling Textiles

Pan fyddwch yn clywed y gair ‘ailgylchu’, mae’n siŵr nad dillad yw’r peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl.

Rydym yn clywed cymaint am blastig, metel, papur a gwydr, felly’r pethau hyn sy’n dod i’r meddwl yn gyntaf.

Ailgylchu dillad ar y palmant

Ond wyddoch chi y gellid ailgylchu dillad ac esgidiau ar y palmant yn Wrecsam? Wel mae’n bosib 🙂

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Gallwch roi dillad ac esgidiau (rhaid i esgidiau fod mewn parau) mewn bagiau plastig clir – fel y gall ein tîm ailgylchu weld beth sydd ynddynt – ac os byddwch yn gadael y rhain gyda gweddill eich ailgylchu, bydd ein tîm yn eu casglu er mwyn eu hailgylchu.

Fodd bynnag, rhaid mynd ag eitemau defnydd mwy o faint, fel dillad gwely a llenni, i unrhyw un o’n tair canolfan ailgylchu, a gallwch fynd a’ch dillad a’ch esgidiau yno hefyd.

Gallwch ailgylchu digon o ddefnyddiau eraill yn ein canolfannau ailgylchu hefyd. Mae’n canolfannau ailgylchu yn y lleoliadau canlynol:

Lôn y Bryn, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam
Banc Wynnstay, Plas Madoc
Y Lodge, Brymbo

300,000 tunnell

Yn ddiweddar cyhoeddodd Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol y Llywodraeth yr adroddiad ‘Fixing Fashion’, sy’n amlygu rhai ffigyrau sy’n peri pryder o ran y dillad sy’n cael eu gwaredu yn y DU.

Rhoddir tua 300,000 tunnell o wastraff tecstil (sy’n cynnwys dillad) i finiau du bob blwyddyn, sydd un ai yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi neu’n cael eu llosgi.

Mae’n ffigyrau ein hunain yn dangos ein bod yn Wrecsam rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019 wedi dod o hyd i 6,281 tunnell o wastraff tecstil yn ein casgliadau bin.

Mae’r ffigyrau cenedlaethol a lleol hyn yn achosi pryder, ac yn dangos bod llawer o le i wella, achos mae sawl opsiwn gwell ar gyfer eich hen ddillad na’u rhoi yn eich bin du.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae ailgylchu tecstilau yn faes y mae’n rhaid i ni wella ynddo yn Wrecsam, yn enwedig felly o safbwynt dillad ac esgidiau.

“Os rhowch eich dillad a’ch esgidiau mewn bagiau plastig clir a’u gadael gyda gweddill eich ailgylchu ar ddiwrnod casglu, fe wnawn ni eu hailgylchu i chi… does dim angen i chi lenwi’ch bin du gyda’r eitemau hyn.

“Cyn mynd yn syth at eich bin du, stopiwch a gofynnwch i’ch hun “alla’ i ailgylchu hwn?”… achos yn aml, bydd modd i chi ei ailgylchu, a bydd y dull gweithredu cadarnhaol hwn yn ein helpu ni yma yn Wrecsam i ailgylchu yn well.”

Mae angen newid

Mae’r adroddiad ‘Fixing Fashion’ yn dangos bod y ffordd rydym yn cynhyrchu, yn defnyddio ac yn taflu’n dillad yn anghynaladwy.

Mae cynhyrchu tecstilau yn cyfrannu’n sylweddol at newid hinsawdd, ac mae ffibrau synthetig yn achosi problem yn ein moroedd, ac mae angen newid.

Mae’n gyfrifoldeb arnom ni i wneud y newid hwnnw.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU