Environment

Mae pawb yn poeni am y sefyllfa bresennol yn sgil Covid-19 a sut fydd y feirws yn effeithio arnom ni yn ystod y gaeaf ac wrth i’r Nadolig agosáu.

Ond mae ‘na fater arall y dylem ni gadw mewn cof, sef newid hinsawdd. Dyma rywbeth sy’n effeithio ar bob un ohonom ni ac rydym ni wedi ymrwymo i wneud ein gorau glas i ddod yn sefydliad carbon niwtral.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Bydd yr hyn a wnawn ni rŵan yn gosod y sylfeini ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac yn lasbrint ar gyfer diogelu a gwella ein hamgylchedd byw a gweithio wrth i ni wella hen dechnoleg a datblygu technolegau newydd.

Fodd bynnag, mae arnom ni angen eich cymorth chi i orffen ein Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio – a fydd yn ein helpu ni i roi ein cynlluniau ar waith.

Mae’r Cynllun Gweithredu yn nodi’r hyn rydym ni eisoes wedi’i wneud i leihau allyriadau yn ogystal â’r pethau rydym ni’n bwriadu eu gwneud yn ystod y blynyddoedd nesaf – ac mae cyfle i chi rŵan ddweud eich dweud arnyn nhw.
Ychydig funudau yn unig ydi’r arolwg, a bydd yn ein helpu ni i sicrhau bod gennym ni gynllun cynaliadwy, effeithiol a chyraeddadwy yn ei le.

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym ni eisoes wedi gwneud peth wmbredd o waith i leihau ein hallyriadau carbon, gan gynnwys agor fferm solar, gosod pwyntiau gwefru ceir trydanol mewn meysydd parcio, gosod paneli solar ar stoc dai addas a’n hadeiladau ein hunain, a gwella’r amgylchedd drwy blannu coedwigoedd a dolydd blodau gwyllt ar draws y fwrdeistref.

Ond mae’n amlwg y gallwn ni wneud mwy, a dyna pam rydym ni’n annog trigolion, sefydliadau a busnesau i gymryd rhan a sicrhau ein bod ni’n gweithio ar y dewisiadau mwyaf cyraeddadwy a chynaliadwy.”

Bydd yr arolwg yn cymryd ychydig o funudau i’w lenwi, ac rydym ni’n gwerthfawrogi eich sylwadau.

Gallwch gymryd rhan yma: http://www.yourvoicewrexham.net/KMS/DMart.aspx

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG