Covid 19 scam alert

Mae Safonau Masnach Wrecsam wedi cael gwybod am sgam newydd yn ymwneud â phrofion PCR ar gyfer yr amrywiolyn Covid-19 Omicron.

Mae’r sgam yn cael ei rannu dros e-bost, neges destun ac ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn honni i fod gan y GIG yn cynnig ‘prawf PCR Omicron am ddim i osgoi cyfyngiadau’.

Gwahoddir chi i glicio ar ddolen i wneud cais am y prawf ‘am ddim’, ond pan fyddwch yn dilyn y ddolen bydd gofyn i chi roi eich manylion talu a’ch gwybodaeth bersonol.

Sgam ydi hyn. Ni fydd y GIG byth yn gofyn i chi roi eich manylion talu i drefnu prawf.

Rydym ar ddeall bod gwahanol amrywiadau o’r sgam, ond mae hwn yn un rydym wedi’i weld.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Yn anffodus, mae hwn yn amrywiad arall o’r nifer o negeseuon testun ac e-byst twyllodrus sy’n ceisio defnyddio’r pandemig fel cyfle i ddwyn eich gwybodaeth bersonol. Cyn gwneud unrhyw beth, cymerwch yr amser sydd ei angen arnoch chi i ystyried ai sgam ydi hwn. Os nad ydych yn siŵr, gallwch bob amser anfon unrhyw negeseuon e-bost ymlaen at report@phishing.gov.uk er mwyn eu gwirio.”

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Cofiwch, ni fydd y GIG byth yn gofyn am y canlynol:

• Manylion eich cyfrif banc / cerdyn
• Eich pin neu’ch cyfrinair
• Copïau o ddogfennau personol i brofi’ch hunaniaeth e.e. pasbort, trwydded yrru, biliau neu slipiau cyflog

Rhywfaint o gyngor

Mae’n bwysig iawn dilyn y tri cham hyn wrth benderfynu a yw’n ddiogel i chi wario’ch arian neu ddarparu’ch gwybodaeth bersonol:

STOPIO – Gall cymryd munud neu ddwy i feddwl cyn penderfynu gwario arian neu ddarparu gwybodaeth bersonol eich cadw chi’n saff.

HERIO – Ydi’r cynnig yn un go iawn? Mae gennych chi berffaith hawl gwrthod neu anwybyddu unrhyw gais. Dim ond troseddwyr fydd yn eich rhuthro neu’n gwneud i chi ddychryn.

AMDDIFFYN – Os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi’ch twyllo cysylltwch â’ch banc yn syth a rhowch wybod i Action Fraud.

Sut i ddelio â negeseuon e-bost amheus

Creodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Cenedlaethol (NCSC), Wasanaeth i Adrodd am Negeseuon E-bost Amheus, sy’n ei gwneud yn hawdd i bobl anfon unrhyw negeseuon e-bost amheus atynt.

Yna bydd yr NCSC yn dadansoddi’r e-bost ac unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig â’r neges.

Os ydych wedi derbyn e-bost yr ydych yn teimlo’n ansicr yn ei gylch, gallwch ei anfon ymlaen at y Gwasanaeth Adrodd am Negeseuon E-bost Amheus trwy’r cyfeiriad e-bost report@phishing.gov.uk

Adrodd am drosedd seiber

Os ydych chi’n credu eich bod wedi bod yn ddioddefwr sgâm neu drosedd seiber, dylech adrodd am hyn i Action Fraud drwy eu gwefan neu drwy ffonio 0300 123 2040.

Action Fraud yw’r Canolfan Cenedlaethol Adrodd am Sgamiau a Throsedd Seiber yn y DU.

Cyngor cyffredinol ar sgamiau

Gellir cael Cyngor i Ddefnyddwyr gan Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Gellir cysylltu â nhw ar 0808 223 1144 (Cymraeg) neu 0808 223 1133 (Saesneg).

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL