Glyndwr Techniquest

Erthygl gwestai gan “Techniquest Glyndŵr”

Bu i Techniquest Glyndŵr, cartref Gwyddoniaeth yng Ngogledd Cymru fabwysiadu hunaniaeth newydd wrth iddyn nhw gyheoddi eu gwedd ac enw newydd i gyd-fynd a’u cynllun gwerth miliynau o bunnoedd i symud i ganol tref Wrecsam.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Yn dilyn misoedd o ymgynghori gyda miloedd o bobl ledled Gogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin, cyhoeddwyd yr enw newydd, ‘Xplore!’.

Yn ystod y cyfnod ymchwil, bu i sawl grŵp o bob cwr o’r rhanbarth, gyda llawer ohonyn nhw ddim yn ymwneud â phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), leisio’u barn.

Cafodd rhestr o dros 200 o enwau ei gwtogi i ddim ond tri yn ystod cyfnodau olaf 2019 gyda’r cyhoedd yn pleidleisio am eu hoff deitl. Daeth ‘Xplore!’ i’r brig ymysg pobl o sawl demograffeg.

Xplore

Yn 2019, penderfynwyd ymbellhau o’r brand ‘Techniquest’ wedi sefydlu’r ganolfan yn Wrecsam gyda chefnogaeth eu canolfan gyfatebol yng Nghaerdydd. Erbyn hyn mae cyfle i’r cwmni ddatblygu eu hunaniaeth eu hunain yn dilyn cydweithio gyda Techniquest ers agor yn 2003.

Bu i’r mudiad gydweithio gyda ‘Worldspan Creative’ o Ogledd Cymru i ddatblygu’r deunydd brandio a logo newydd a chyffrous.

Bydd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru – yr enw swyddogol dros yr elusen addysgiadol – yn parhau i fasnachu fel Techniquest Glyndŵr tra byddan nhw ar y safle cyfredol ar gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Fodd bynnag fe fyddan nhw’n newid eu henw i ‘Xplore!’ unwaith y byddan nhw’n symud i Stryd Henblas yn hwyrach ymlaen yn 2020.

Mae hyn hefyd yn gyfle i Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam i gryfhau eu presenoldeb yn y gymuned ymhellach, gyda bod Gwyddoniaeth Gogledd Cymru’n rhan annatod o’r grŵp Prifysgolion ehangach. Mae hefyd yn gyfle i Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam gyfrannu at waith adfywio canol tref Wrecsam.

Ym mis Mehefin 2019, bu i Techniquest Glyndŵr gadarnhau eu bod yn symud i ganol tref Wrecsam ac fe ddechreuwyd gwaith ar y safle ym mis Rhagfyr. Bydd y brand newydd yn ymddangos ar bopeth yn y lleoliad newydd a bydd yn rhan gynhenid o ddyluniad mewnol ac allanol y Ganolfan Ddarganfod Gwyddoniaeth newydd sbon. Hyn i gyd er mwyn gofalu ei bod hi’n un o atyniadau mwyaf difyr a diddorol y dref.

Bu’r adeilad ar Stryd Henblas, a oedd yn siop ar un adeg, yn wag ers 2011 ond erbyn hyn bydd yn rhoi bywyd newydd i ganol Wrecsam.

Bu i’r prosiect £2.8miliwn hwn dderbyn £1.75 miliwn o gyllid grant gan y Gronfa Ysbrydoli Gwyddoniaeth a £750,000 gan Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru.

Mae cynllun y Gronfa Ysbrydoli Gwyddoniaeth wedi’i ariannu ar y cyd gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Diwylliannol (BEIS), Ymchwil ac Arloesi y DU a Wellcome.

Dywedodd Scot Owen, Rheolwr y Ganolfan yn Techniquest Glyndŵr:

Rydym wrth ein bodd o fedru cyflwyno ein henw a brand newydd i’r cyhoedd a oedd yn rhan allweddol o’r broses hon. Rydym wedi manteisio ar gyngor ein hymwelwyr a’r gymuned ond at hynny roedd pob cam o’r broses ar y cyd â nhw hefyd.

Mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith gydag ein cynllun i symud i Stryd Henblas ac rydym bron â thorri ein bol i gwblhau’r broses yn dilyn gwaith ar ein cartref newydd yn ystod y mis diwethaf. Rydym yn rhagweld y bydd 2020 yn un o’n blynyddoedd mwyaf llwyddiannus erioed gyda llawer o newidiadau cyffrous i’n mudiad ni ond hefyd i gymuned ganol y dref hefyd.

“Dywedodd Ollie Williams, Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu Techniquest Glyndŵr”

Bu’n broses maith ac rydym ar ben ein digon gyda’r deilliant ac yn enwedig gyda’r ffordd y bu i’r cyhoedd ymateb wrth ymgynghori gyda’r gwahanol grwpiau yn yr ardal.

Bu’r newid yn fodd inni ddatblygu ein hunaniaeth a rhannu ein gwerthoedd ymhellach. Mae’r gwerthoedd hynny’n amlwg yn ein brandio fel y mudiad chwilfrydig, amrywiol a chyda’r gymuned wrth wraidd ein gwaith rydym yn ymdrechu bod. Roedd yn hanfodol bod ein credoau wrth wraidd ein hunaniaeth newydd ac rydym yn teimlo bod y brandio lliwgar a chyffrous yn adlewyrchu natur gynhwysfawr ein gwaith.

Byddwn yn cyflwyno ein henw newydd yng nghanol Wrecsam cyn bo hir felly cadwch lygaid amdano!

“Dywedodd Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam”

“Bu i Techniquest Glyndŵr lwyddo’n ysgubol hyd yn hyn ac mae’n wych medru bod yn rhan o’u twf a datblygiad parhaus. Mae’r ganolfan newydd yng nghanol ein tref a bydd yn help i adfywio’r ardal, addysgu pobl ynghylch STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) – tasg y mae Glyndŵr Wrecsam yn rhagori ynddi – a gofalu bod gwyddoniaeth yn hwyl a chyffrous. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at weld Xplore! yn datblygu ac at y lansiad yn hwyrach ymlaen eleni.”

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN