Wrexham residents receive loft insulation phone calls…is it a scam

Mae nifer o drigolion pryderus Wrecsam wedi rhoi gwybod i ni eu bod nhw wedi derbyn galwadau ffôn anarferol gan bobl yn honni eu bod yn gweithio i’r “Llywodraeth Ganolog” neu’r “Cyngor”. Dywedodd y galwr bod insiwleiddiad atig y preswylwyr wedi’i ddifrodi o bosibl oherwydd cyddwysiad, ac roedd arno eisiau trefnu i syrfëwr ddod i edrych ar bethau.

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn credu bod hyn yn ymgais i fynd i mewn i eiddo i osod deunydd insiwleiddio newydd nad oes ei angen. Os ydi inswleiddiad eich atig wedi’i osod yn anghywir fe all greu cyddwysiad, ond dydi hynny ddim yn digwydd bob tro.

PEIDIWCH Â GADAEL I DWYLLWYR EICH SGAMIO! COFRESTRWCH I GAEL CYNGOR A RHYBUDDION AR SGAMIAU YN EICH ARDAL CHI

Ein cyngor

Dydi galw yn ddigroeso ddim yn arfer busnes da iawn. Mae Safonau Masnach yn cynghori unrhyw un sy’n derbyn galwadau o’r fath i gymryd gofal, meddwl a ‘take five’ cyn ymateb neu gytuno i unrhyw beth.

Rydym ni hefyd yn eich cynghori i beidio â choelio popeth sy’n cael ei ddweud wrthoch chi na chytuno i ymweliad gan unrhyw un sy’n galw’n ddigroeso fel hyn. Peidiwch â rhoi’ch manylion personol ac os ydych chi’n amau unrhyw beth rhowch y ffôn i lawr a gwiriwch yr wybodaeth.

Os ydych chi’n meddwl bod yna broblem gydag insiwleiddiad eich atig, holwch aelod o’ch teulu neu ffrind am fasnachwr ag enw da. Anaml iawn y bydd masnachwr gonest yn galw’n ddigroeso, a bydd byth yn rhoi pwysau arnoch chi i wneud unrhyw waith.

Mwy o dwyll yn yr ardal

Rydym ni hefyd wedi derbyn mwy o adroddiadau am fathau eraill o dwyll:

Negeseuon testun neu alwadau ffôn gan bobl yn cynnig ad-daliadau Treth y Cyngor
• Galwadau gan “Gyllid a Thollau EM” yn gofyn am daliadau ac yn bygwth mynd â chi i’r llys
Galwadau gan bobl yn dweud eu bod yn gweithio i Amazon Prime
• Pobl yn ceisio mynd i mewn i’ch cyfrifiadur

Cofiwch, peidiwch byth â rhoi manylion personol na manylion eich banc/cerdyn banc i unrhyw un sy’n galw’n ddigroeso.

Os hoffech chi gyngor am fathau gwahanol o dwyll neu os oes arnoch chi eisiau rhoi gwybod am dwyll, cysylltwch â Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133.

Cadwch yn ddiogel rhag twyllwyr gyda’n rhybuddion!