Yn ogystal â’n hatal rhag gallu mynd o gwmpas, gall tywydd oer hefyd achosi pob math o broblem yn ein cartrefi. Dyma rai canllawiau i’n tenantiaid cyngor ar gyfer ymdrin â rhai o’r problemau mwyaf cyffredin:

  • Rydym ni wedi bod yn derbyn nifer fawr o alwadau ynglŷn â phibellau dŵr wedi rhewi / blocio. Yn anffodus, ychydig iawn fedrwn ni ei wneud i helpu – fedrwch chi ond gadael y pibellau i ddadmer yn naturiol. Fodd bynnag, dyma ychydig o gyngor i’ch helpu.
  • Peidiwch â ffonio ein Gwasanaeth Atgyweirio oni bai bod argyfwng fel byrst dŵr. Bydd hyn yn sicrhau ein bod ni’n gallu blaenoriaethu digwyddiadau mwy difrifol.
  • Gallwch roi gwybod i ni am ddigwyddiadau llai difrifol yn defnyddio’r ffurflen ar-lein.

COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Pibellau dŵr wedi rhewi

  • Trowch y gwres i fyny – gallwch geisio dadmer pibellau wedi rhewi drwy godi’r tymheredd yn eich eiddo. Efallai y bydd troi’r thermostat i fyny yn ddigon i doddi’r rhew yn y bibell
  • Tyweli poeth – ffordd arall i ddadmer pibell wedi rhewi ydi lapio tyweli sydd wedi eu trochi mewn dŵr poeth o amgylch y bibell. Gall hyn helpu i ddadmer y rhew yn araf
  • Cadwch ddrysau cypyrddau ar agor – agorwch ddrysau cypyrddau cegin ac ystafell ymolchi er mwyn gadael i aer cynhesach gylchredeg o gwmpas y gwaith dŵr. Cofiwch symud unrhyw lanhawyr peryglus a chemegau o afael plant
  • Mwy o inswleiddio – rhowch fwy o ddeunydd inswleiddio o dan sinciau, mewn isloriau neu ar hyd y tu allan i’ch eiddo
  • Os ydi pibell yn byrstio, y peth cyntaf y dylech chi ei wneud ydi troi’r prif gyflenwad dŵr i mewn i’ch eiddo i ffwrdd
  • Os oes gennych chi doiled y tu allan gyda thap cau ar wahân, trowch y cyflenwad dŵr i ffwrdd hyd nes bydd y tywydd wedi cynhesu.

Pethau i’w hosgoi

  • Peidiwch â cheisio dadmer pibell yn defnyddio fflam agored. Bydd hyn yn difrodi’r bibell a gall hyd yn oed gynnau tân yn eich eiddo.

Yswiriant

Cofiwch, nid yw’r Cyngor yn atebol am ddifrod yn sgil pibellau wedi rhewi. Bydd yn rhaid i chi gael yswiriant cynnwys tŷ sy’n darparu’r sicrwydd hwn. Cewch fwy o wybodaeth yma.

Meddai’r Aelod Arweiniol dros Dai, y Cyng. David Griffiths: “Mae ein Gwasanaeth Atgyweirio yn gweithio’n galed i gynorthwyo tenantiaid  ac yn cynnig y cyngor gorau ar gyfer delio â phroblemau a achosir gan y tywydd garw. Yn anffodus, ychydig iawn y gellir ei wneud o ran pibellau wedi’u rhewi tra bod y tymheredd yn parhau i fod yn is na sero. Byddwn yn annog tenantiaid i edrych ar y cyngor yn yr erthygl hon a sicrhau eu bod yn barod, pe bai’r gwaethaf yn digwydd.

“Byddwn hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd cael yswiriant cynnwys cartref. Nid yw’r cyngor yn yswirio tenantiaid yn awtomatig yn erbyn difrod fel pibellau wedi byrstio. Byddwn yn annog tenantiaid yn gryf i sicrhau eu bod yn cael eu cwmpasu er mwyn osgoi mynd â’r costau anferth posibl a all ddeillio o’r math hwn o niwed. ”

Gallwch wybod sut i baratoi ar gyfer tywydd gwael

Peidiwch byth â  methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU