Photo of girl with dandelion clock

Gall gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol Plant fod yn werth chweil ac mae llawer o fanteision o wneud hefyd.

Gall gweithiwr cymdeithasol wneud gwahaniaeth go iawn i unigolion a’u teuluoedd, gan eu helpu drwy’r cyfnodau anoddaf a, thrwy sicrhau eu bod yn cael eu diogelu rhag niwed, newid eu bywydau.

Mae llais y plentyn yn greiddiol i bopeth yr ydym yn ei wneud

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rydym yn falch o fod â thîm lle mae llais y plentyn yn greiddiol i bopeth yr ydym yn ei wneud gan arwain y ffordd yng Nghymru o ran datblygiad gwasanaethau integredig ar gyfer plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

HOFFWN GWNEUD GWAHANIAETH – CYMERWCH FI I’R FFURFLEN GAIS

Manteisiwch ar y cyfle i fod yn rhan o’r tîm rhagorol hwn. Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol i gydlynu ymateb rhyngasiantaethol effeithiol i blant sydd angen eu diogelu a’r rhai sy’n derbyn gofal.

Rydym eich angen chi

Ydych chi yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, profiad wedi ei brofi o weithio fel rhan o dîm ac o weithio gyda phlant, yn ogystal â dealltwriaeth drylwyr o brosesau a chodau ymarfer proffesiynol gwaith cymdeithasol? Yna rydym eich angen chi.

YDW, RYDW I EISIAU GWNEUD GWAHANIAETH
NA, MI WNÂI ANWYBYDDU’R CYFLE RHAGOROL HWN