Vaccine

Erthyl Gwadd – Cyfarwyddwr Gweithredol Darpariaeth Glinigol Integredig

Rydym yn awr wedi rhoi mwy na 1.5 miliwn o frechiadau i bobl sydd yn byw neu’n gweithio yng Ngogledd Cymru.

Cyrhaeddwyd y garreg filltir sylweddol hon yr wythnos yma ac mae’n gadarnhad o waith caled ac ymroddiad parhaus ein staff a’n gwirfoddolwyr sydd wedi sicrhau bod y rhaglen frechu yn un llwyddiannus. Hoffem unwaith eto ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ar ran pobl Gogledd Cymru.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Rydym yn awr wedi rhoi’r ddos atgyfnerthu i fwy na 80 y cant o’r rhai hynny sy’n gymwys. Mae hyn oll wedi bod yn allweddol yn ein hymateb i’r pandemig hyd yma i amddiffyn ein cymunedau a gwasanaethau’r GIG rhag COVID-19.

Brechu plant 5 i 11 mlwydd oed mewn grwpiau risg clinigol neu sydd yn gyswllt aelwyd rhywun sydd yn imiwnoataliedig

Mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi argymell cynnig dau ddos o’r brechiad COVID-19 i blant 5 i 11 mlwydd oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol penodol a’r rhai hynny sydd yn gyswllt aelwyd i rywun sydd yn imiwnoataliedig.

Yn y lle cyntaf byddwn yn cysylltu â’r plant hynny sydd â chyflyrau Iechyd isorweddol, tua 2,000 ar draws Gogledd Cymru, dros y ffôn o’r wythnos hon ymlaen i drefnu apwyntiad. Yr ydym yn disgwyl cynnig apwyntiadau o 23 Ionawr.

Lle bo’n bosibl, caiff yr apwyntiadau hyn eu trefnu mewn lleoliad cyfarwydd, megis adran cleifion allanol plant mewn un o’n hysbytai.

Rydym hefyd angen gwybod am unrhyw blant yn y cohort 5 i 11 mlwydd oed sydd yn byw gydag unigolyn imiwnoataliedig am y rhan fwyaf o’r wythnos, h.y. 4 diwrnod neu fwy allan o 7, gan y byddant hwythau hefyd angen cael cynnig y frechiad. Gellir gwneud hyn pan fydd yr apwyntiad yn cael ei drefnu, neu drwy lenwi ein ffurflen arlein. Byddwn yn dilysu’r ffurflen ac yn cysylltu i drefnu apwyntiad.

Os oes unrhyw un yn meddwl bod eu plenty nhw mewn grŵp risg clinigol a neb wedi cysylltu â nhw gallant adael eu manylion gyda’n Canolfan Gyswllt ar 03000 840004 er mwyn gwirio a ydynt yn gymwys.

Cais i ferched beichiog

Rydym unwaith eto yn apelio i ferched beichiog i ddod ymlaen am eu brechiad COVID-19. Ar gyfer unrhyw fam feichiog, mae cael y dos gyntaf, ail a’r ddos atgyfnerthu yn un o’r pethau pwysicaf y gallant wneud i’w amddiffyn eu hunain a’r babi rhag coronafeirws ac, yn benodol yn erbyn yr amrywiolyn omicron.

Yn seiliedig ar y data ynglŷn â diogelwch, ynghyd â’r risg cynyddol o COVID-19 mae’r JCVI wedi cynghori y dylai marched beichiog gael eu hystyried fel grŵp risg clinigol.

Rydym yn annog pob darpar fam i fynychu un o’n clinigau galw-heibio ar draws Gogledd Cymru neu i drefnu apwyntiad arlein.

Trydydd dos ar gyfer y rhai sy’n imiwnoataliedig

Mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cyhoeddi yn barod y dylai unigolion sydd yn imiwnoataliedig dderbyn trydydd prif ddos o frechiad.

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda chlinigwyr i adnabod unigolion perthnasol a phenderfynu a oes angen rhoi trydydd dos neu ddos atgyfnerthu ar bwynt penodol o fewn eu triniaeth, neu a oes angen oedi meddyginiaeth er mwyn sicrhau bod ganddynt yr ymateb imiwnedd positif fwyaf posibl i’r brechiad.

Nid oes raid cael amser penodol i’r rhan fwyaf o’r rhai hynny a nodwyd a byddant yn derbyn llythyr apwyntiad ar gyfer y trydydd prif ddos.

Os ydynt eisoes wedi cael dos atgyfnerthu, bydd hyn yn cael ei newid ar eu cofnod i drydydd prif ddos a chant eu gwahodd am ddos atgyfnerthu o leiaf chwe mis wedyn.

Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’n clinigwyr i wahodd y rhai hynny sydd angen brechiad ar adeg benodol yn sgil eu triniaeth a/neu drefn meddyginiaeth.

Ewch am eich brechiad heddiw – peidiwch ag oedi rhagor

Os ydych yn newid eich meddwl mae croeso i chi bob amser i ddod ymlaen a chael brechiad. Mae’r staff yno a’r brechiadau ar gael i bobl nad ydynt wedi cael eu dos cyntaf, ail trydydd neu’r ddos atgyfnerghu. Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn amddiffyn eich hun, eich teuluoedd a gwasanaethau’r GIF rhag COVID-19 ac felly rydym yn eich annog i drefnu apwyntiad cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gymwys am eich dos cyntaf, ail neu ddos atgyfnerthu, gallwch fynd i un o’n clinigau galw heibio ar draws Gogledd Cymru. Gallwch hefyd drefnu apwytniad arlein ar gyfer rhai clinigau neu ffonio 03000 840004.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL