Ch

Dyma ychydig o gyngor gan Safonau Masnach Wrecsam i’ch helpu chi gadw’n saff y Nadolig hwn a’r flwyddyn newydd:

Rydym ni i gyd wedi clywed yr ymadrodd, os ydi rhywbeth yn rhy dda i fod yn wir yna, gan amlaf, mae o.

Gallwch ddefnyddio’r ymadrodd hwn ar gyfer bron bob dim yn eich cartref; y galwadau digroeso, llythyrau yn dweud eich bod wedi ennill cystadleuaeth, taflenni drwy’r drws a galwyr digroeso.

Yn anffodus, mae yna droseddwyr carreg drws yn targedu preswylwyr Wrecsam. Efallai eu bod wedi galw heibio i’ch tŷ chi neu dŷ eich cymydog, neu wedi bod yn postio taflenni drwy ddrysau pawb ar eich stryd… a thaflenni fel arfer ydi’r cam cyntaf.

Efallai eu bod nhw’n honni bod ganddyn nhw gynigion arbennig; ‘cofrestrwch rŵan i dderbyn y fargen orau’, ‘gostyngiadau i bobl hŷn gyda’r daflen hon’, ‘cyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod’… ond, da chi, peidiwch â chael eich twyllo gan y cynigion hyn.

PEIDIWCH Â GADAEL I DWYLLWYR EICH SGAMIO! COFRESTRWCH I GAEL CYNGOR A RHYBUDDION AR SGAMIAU YN EICH ARDAL CHI

Mae’n rhaid i fasnachwyr, yn ôl y gyfraith, roi gwybodaeth ysgrifenedig i chi ynglŷn â’ch hawl gyfreithiol i gyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod, ac mae’n rhaid i unrhyw gontract neu ddyfynbris fod yn ysgrifenedig. Mae’r gyfraith yno i amddiffyn perchnogion tai rhag cytuno â gwaith diangen neu ddrud heb gael amser i feddwl amdano.

Peidiwch byth ag ildio’ch hawliau. Efallai y bydd rhai masnachwyr yn gofyn i chi lofnodi rhywbeth er mwyn iddyn nhw ddechrau’r gwaith cyn diwedd y cyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod. Gofynnwch i chi’ch hun “pam eu bod nhw’n gofyn i mi lofnodi i ildio fy hawliau? A fyddai masnachwr gonest yn gofyn i mi wneud hyn?” Yr ateb ydi NA FYDDAI!

Yn y taflenni hyn mae llawer o fasnachwyr yn honni eu bod yn gallu gwneud pob mathau o waith arbenigol, o aildoi a glanhau cwteri a rhodfeydd i osod patios a hyd yn oed gwaith garddio a thorri coed. Wil bob crefft, a dim clem!

Bydd rhai taflenni yn cynnwys logos sy’n debyg iawn i logos sefydliadau masnachu parchus. Ond, y cwbl ‘di’r logos hyn ydi cyfeiriadur o wybodaeth wedi’i thalu amdani gan y masnachwr. Dydyn nhw ddim yn gymeradwyaeth o allu nac ychwaith yn dangos bod y masnachwr wedi’i archwilio.

Ein cyngor ni ydi rhoi’r taflenni hyn yn syth yn eich blwch ailgylchu. Peidiwch byth â chysylltu â’r masnachwr. Defnyddiwch grefftwyr sydd ag enw da ac sydd wedi’u hargymell i chi.

Gall dilyn y cyngor syml yma eich helpu chi i gadw’n saff rhag unrhyw dwyll. Cofiwch hefyd ofalu am eich ffrindiau, perthnasau a’ch cymdogion a all fod yn ddiamddiffyn i’r math yma o dwyll.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi, gan obeithio y cewch chi lonydd gan y masnachwyr twyllodrus yma!

Am ragor o wybodaeth neu i roi gwybod am unrhyw fater, cysylltwch â Safonau Masnach ar tradstand@wrexham.gov.uk

Os ydych chi’n dod ar draws unrhyw beth amheus, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505 neu Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Os hoffech chi gwyno neu dderbyn cyngor am nwyddau neu wasanaethau rydych chi wedi’u prynu, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

Cadwch yn ddiogel rhag twyllwyr gyda’n rhybuddion!

Cofrestrwch i gael rhybuddion am sgamiau yma!