Wrth i’r haul dywynnu mwy a mwy dros yr haf, efallai eich bod yn dechrau meddwl am ymarfer corff a chadw’n ffit.

Ydych chi’n defnyddio un o’n Canolfannau Hamdden a Gweithgareddau ar draws y fwrdeistref sirol? Neu ydych chi’n ystyried ymuno?

Fe allwn ni a’n partneriaid Freedom Leisure, sydd yn rhedeg ein Canolfannau Hamdden a gweithgareddau, yn ogystal â’n safleoedd defnydd deuol a chaeau 3G, eich helpu i gadw’n ffit dros yr haf.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Fe wnaethom gydweithio rhwng 2016 a 2017, gan wario dros £2.7miliwn yn gwella pob canolfan a safle, a chafodd mwy na £1.5m ei fuddsoddi yng Nghanolfan Byd Dŵr yng nghanol y dref.

Roedd hyn yn cynnwys offer newydd ym mhob safle, yn ogystal â champfa cwbl newydd yng Nghanolfan Byd Dŵr ac ystafell sbinio modern newydd gydag offer MyRide.

Gwnaed gwelliannau yng Nghanolfan Hamdden y Waun, Queensway a Gwyn Evans hefyd, yn ogystal â’r safleoedd defnydd deuol yn Ysgol Clywedog, Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Rhosnesni ac Ysgol Uwchradd Darland.

Yn ddiweddar, fe aeth y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden, i ymweld â phob canolfan.

Bodlon gyda’r gwaith a gyflawnwyd

Dywedodd y Cynghorydd Atkinson: “Doeddwn i ddim yn y swydd yma pan ddechreuodd y gwaith, felly un o fy mlaenoriaethau ar ôl cael fy mhenodi oedd ymweld â phob safle Hamdden a Gweithgaredd, caeau 3G a chanolfannau defnydd deuol, er mwyn gweld y gwaith y mae Freedom Leisure wedi’i wneud.

“Ar ôl cael y cyfle i ymweld â phob safle fy hun a siarad gyda staff a chwsmeriaid, dwi’n falch iawn gyda’r gwaith sydd wedi cael ei wneud, fel y mae’r defnyddwyr.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Atkinson: “Buaswn hefyd yn cynghori defnyddwyr y canolfannau i ystyried Ymaelodi ag Wrecsam Gysylltiedig ganFreedom Leisure, sydd yn eu galluogi i ymuno yn un cyfleuster a defnyddio’r gweddill.

“Byddai hyn yn golygu y gallant ddefnyddio pum campfa, tri phwll nofio a mwy na 100 o ddosbarthiadau ymarfer corff gwahanol ym mhob un o gyfleusterau Freedom.

“Fe fyddai hyn yn arbennig o ddefnyddiol i unrhyw un sy’n byw ger un cyfleuster ac yn gweithio ger un arall, er enghraifft unrhyw sy’n teithio o’r Waun i ganol tref Wrecsam bob dydd”.

Dywedodd Andy Harris, Pennaeth Rhanbarthol am Freedom Leisure “Oedd o’n bleser i ddangos y Cynghorydd Atkinson o gwmpas ein canolfannau, ac ers y gwelliannau maent yn cynnal rhai o’r cyfleusterau a’r pecyn orau yng Nghymru.

“Ein hamcan allweddol wrth redeg y cyfleusterau yma ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw cefnogi Wrecsam actif, ac mae’r canolfannau yn cynnal rhywbeth i bawb – pe bai’ch oedran, gallu, dewis neu incwm.”

I gofrestru ar gyfer Aelodaeth Wrecsam Gysylltiedig, ffoniwch Canolfan Byd Dŵr ar 01978 297300 neu gallwch gofrestru trwy ddefnyddio’r ddolen hon.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL