parent carer

Rydym yn chwilio am unigolion i wirfoddoli fel Cefnogwyr Rhieni i hyrwyddo’r ystod eang o wasanaethau sydd ar gael ar gyfer teuluoedd yn eu hardal leol.

Y syniad yw i alluogi rhieni i rannu eu profiadau cadarnhaol o wasanaethau i deuluoedd yn lleol er mwyn annog pobl i ymgymryd â’r gwasanaethau, gan gynnwys gofal plant, yn gynnar ac i chwalu unrhyw rwystrau.

Rydym yn chwilio am rieni sydd wedi defnyddio ac wedi elwa o wasanaethau yn Wrecsam a sy’n cydnabod sut mae’r gwasanaethau hyn yn helpu ac yn cefnogi rhieni eraill yn eu hardal leol. Rydym yn ymwybodol fod rhieni yn uniaethu orau gyda llais rhieni eraill sydd wedi wynebu’r un heriau a sy’n deall yr hyn sy’n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Walsh, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant: “Mae Cefnogwyr rhieni wedi bod yn llwyddiannus mewn rhannau eraill o’r DU ac mae’n wych i weld ein bod yn cychwyn y rhaglen yma yn Wrecsam. Mae rôl y cefnogwr rhieni yn hyblyg iawn a gall helpu rhieni i ddatblygu eu hyder cyn dychwelyd i fyd gwaith neu ymgymryd â rôl wirfoddol fwy dwys gydag elusen/sefydliad arall. Yn bwysicach mae’r wybodaeth sydd gan rieni a gofalwyr o’n gwasanaethau yn eu gwneud yn bobl ddelfrydol i ledaenu’r gair a helpu rhieni eraill sy’n chwilio am wybodaeth a gwasanaethau.”

Rôl y cefnogwr rhieni yw i gyfarfod a siarad gyda rhieni am wasanaethau lleol yn eu cymunedau. Fe allant rannu profiadau a chyfeirio at wasanaethau. Fe all eu profiadau cadarnhaol helpu eraill i gymryd y cam i ddefnyddio gwasanaeth y gallant fod wedi bod yn ansicr yn ei gylch yn flaenorol. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Fe fydd y cefnogwr rhieni yn gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam sy’n darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Felly, ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr sydd wedi defnyddio gwasanaethau plant a phobl ifanc yn lleol? Fe allai’r rhain gynnwys: addysg, cefnogaeth rhianta neu gefnogaeth i blant gydag anghenion ychwanegol, i enwi dim ond ychydig o wasanaethau. Os felly fe all hon fod y rôl wirfoddoli ddelfrydol ar eich cyfer chi. Fe ddylai’r rôl hon gyd-fynd yn rhwydd â’ch bywyd dyddiol ac fe fyddai’n fodd o roi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned leol yn ogystal â rhannu eich gwybodaeth ynglŷn â gwasanaethau lleol gyda rhieni eraill.

Fe fydd sesiynau hyfforddi yn cael eu cynnal ar 14/15 Tachwedd o 9.30am-12.30pm. Mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Os oes gennych ddiddordeb ac os hoffech fwy o wybodaeth am ein sesiynau hyfforddi nesaf, cysylltwch â parentchampion@wrexham.gov.uk.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI