Wrexham Council audit committee

Twyll. Seiberddiogelwch. Iechyd a Diogelwch Tywydd eithafol. A mil o bethau eraill.

Fel unrhyw sefydliad mawr, mae Cyngor Wrecsam yn gorfod rheoli llawer o ‘risgiau’.

Oherwydd os bydd rhai pethau yn mynd o’i le, gallent gael effaith mawr ar ein gwasanaethau… ac ar ein cwsmeriaid.

Felly rydym angen sicrhau ein bod yn gwybod beth yw’r prif risgiau, a’n bod yn gwneud digon i atal neu leihau eu heffaith.

Ond sut allwn ni wneud hynny?

Ar gyfer trafodaeth ar 27 Medi

Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod ddydd Iau, 27 Medi i edrych ar y prif risgiau rydym yn eu hwynebu, beth ydyn ni’n ei wneud i’w rheoli ac os ydym yn gwneud y pethau hynny’n dda.

Jerry O’Keeffe sy’n cadeirio’r pwyllgor. Nid yw’n gynghorydd nac yn gweithio i’r Cyngor, ond mae’n aelod annibynnol o’r cyhoedd.

Dywed: “Mae Cynghorau yn sefydliadau cymhleth sy’n effeithio arnom i gyd, ac mae yna lawer o risgiau allai effeithio ar y gwasanaethau a ddarperir ganddynt – gwasanaethau yr ydym yn dibynnu arnynt yn aml.

“Mae’n bwysig bod cynghorau yn gwybod beth yw’r risgiau, fel y gallant ganolbwyntio ar y rhai pwysicaf, a sicrhau bod y rheolaethau cywir ar waith.

“Mae’n hanfodol bod yna archwiliadau effeithiol i sicrhau bod y systemau rheoleiddio yn ddigon cryf.”

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Dewch i’r cyfarfod

Mae cyfarfodydd y pwyllgor yn agored i’r cyhoedd, felly beth am fynd draw os gewch chi gyfle.

Gall y pwnc fod yn ddifrifol, ond nid yw’r cyfarfodydd yn frawychus nac yn sychlyd.

Dywedodd Mr O’Keeffe: “Maent yn cael eu cynnal mewn arddull cynhwysol i annog trafodaeth a her. Anogir aelodau’r cyhoedd i fynychu, ac rydym bob amser yn falch o weld pobl yn dangos diddordeb yn ein gwaith.

“Mae’n bwysig iawn bod pobl yn gallu deall a chraffu ar yr hyn yr ydym yn ei wneud i reoli risgiau.”

Oes gennych chi ddiddordeb? Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Iau yma, 27 Medi yn Neuadd y Dref, Wrecsam am 4pm.

Gallwch weld y rhaglen ar wefan y Cyngor.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION