Ydych chi wedi meddwl erioed am sut fydd personél yn teimlo wrth geisio addasu i fywyd y tu allan i’r lluoedd arfog?

Wel, mae arddangosfa ffotograffiaeth rymus yn agor yn Nhŷ Pawb ddydd Sadwrn sydd yn rhoi golwg i ni ar sut fydd cyn-filwyr yn teimlo pan fyddant yn profi’r newid hwnnw, a pha newidiadau y mae’n rhaid iddyn nhw eu gwneud er mwyn addasu i’w cymuned newydd. Mae’r arddangosfa yn rhan o ddigwyddiadau coffau Wrecsam i nodi canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol.

Mae’r arddangosfa yn rhoi blas da o’r hyn y mae sawl un wedi gorfod mynd drwyddo i sicrhau “trawsnewidiad” llwyddiannus i fywyd y tu allan i’r lluoedd arfog wedi i’w gwasanaeth ddod i ben – naill ai oherwydd anafiad neu am fod eu cyfnod yn y fyddin wedi darfod.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae’r arddangosfa gan y ffotograffydd Ceridwen Hughes wedi ei seilio ar ddwy flynedd o ymchwil academaidd gan y Dr. Nikki Lloyd-Jones o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Mae’r cywaith – a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Forces in Mind – yn amlygu canfyddiadau’r adroddiad ‘Leaving the Armed Forces and living as a civilian’, ac yn datgelu pwysigrwydd hunaniaeth i’r rheiny sy’n trawsnewid o fywyd yn y Lluoedd Arfog i fywyd sifil.

Cafodd y delweddau eu dylunio a’u creu yn dilyn sgyrsiau â chyn-filwyr, ac maent yn cyfeirio at eu gorffennol a’u presennol. Nod yr arddangosfa yw i ennyn diddordeb pobl ym mhrofiadau’r sawl a bortreadir. I gyd-fynd â phob delwedd ceir naratif ysgrifenedig a chyfweliadau fideo.

“Profiad unigryw”

Mae gan bob unigolyn a fu’n rhan o’r prosiect ffotograffig eu profiad unigryw o drawsnewid, ond un thema gyffredin sy’n dolennu trwy’r holl fyfyrdodau yw’r angen i ddatblygu deialog ar y cyd â’u cymuned sifilaidd.

Esboniodd Ceridwen: “Daeth yn amlwg yn ystod ein sgyrsiau â chyn-filwyr fod pobl wedi cymryd yn ganiataol mai cyfrifoldeb y Weinyddiaeth Amddiffyn oedd trawsnewid. Mae’r adroddiad yma a’r arddangosfa, ar y llaw arall, yn awgrymu y dylid rhannu’r cyfrifoldeb hwnnw â’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

“Mae deialog yn aml yn canolbwyntio ar filwyr sydd wedi eu hanafu neu eu niweidio, ond gall diffyg dealltwriaeth o’u hanghenion gan yr union gymunedau y maent yn symud iddynt yn aml waethygu’r anawsterau a brofir wrth drawsnewid. Ein nod trwy’r prosiect hwn yw amlygu canfyddiadau’r ymchwil ac agor deialog ynghylch yr hyn y gall pob un ohonom ei wneud er mwyn gwneud bywyd yn haws i’r sawl sydd mewn cyfnod o drawsnewid,” esboniodd Ceridwen Hughes.

“Cyffwrdd ac addysgu”

Meddai’r Cynghorydd David Griffiths, sydd yn Gefnogwr y Lluoedd Arfog: “Dyma arddangosfa sydd yn cyffwrdd ac yn addysgu, ac fe hoffwn ddiolch i bawb fu’n rhan o sicrhau ei bod yn cael ei dangos yn Wrecsam yn ystod dathliadau canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol. Rwyf yn annog cymaint o bobl â phosib i fynd draw i weld yr hyn y mae llawer wedi bod drwyddo er mwyn dychwelyd i fywyd sifilaidd yn dilyn blynyddoedd o wasanaeth i’w gwlad.”

Mae dydd Sadwrn y 25 o Awst yn ddiwrnod prysur yn y dref, felly beth am gymryd y cyfle am ddiwrnod allan i’r teulu cyfan wrth i ni ddathlu rhoi Rhyddid y Fwrdeistref Sirol i’r Awyrlu Brenhinol yng Nghymru a chanmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol.

Gallwch ddarllen mwy yma:

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION