On track with ADTRAC

Roedd hi eisiau bod yn ddiffoddwr tân – a dyna’n union fydd hi!

Roedd Sophia o Wrecsam sy’n 19 oed wedi ystyried bod yn ddiffoddwr tân yn aml, ond feddyliodd hi erioed y byddai’n cyflawni’r freuddwyd.

Wynebodd Sophia lawer o heriau fel person ifanc, ac roedd y straen oedd yn deillio o hynny yn golygu nad oedd yn gallu cysgu a dioddefodd boen cefn a byddai ei thrwyn yn gwaedu. Roedd y problemau hyn yn effeithio’n hawr ar ei bywyd ac ar ei pherthynas gyda ffrindiau a theulu.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Ar y pwynt hwn, cafodd ei chyfeirio at ADTRAC a chafodd gyfle i feddwl am ei dyfodol ei hun heb orfod meddwl am aelodau eraill ei theulu.  Cafodd gymorth personol gan ei mentor i’w helpu i gyrraedd amrywiol apwyntiadau; rhywbeth nad oedd Sophia yn hyderus i’w wneud ar ei phen ei hun, ac mewn partneriaeth gydag gwasanaethau eraill fe wnaethant gefnogi Sophia i archwilio’u dewisiadau o ran Coleg a Chyflogaeth.

Cafodd Sophia gymorth gan ADTRAC i fynychu cwrs Cymorth Cyntaf Lefel 3 a threfnwyd taith o amgylch ei Gorsaf Dân leol, gan ei hysgogi i wneud cais am hyfforddeiaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru trwy Goleg Cambria. Fe drefnodd ADTRAC gyfarfod gyda Gyrfa Cymru i’w helpu gyda’i chais, a phan aeth hi i’r coleg, cynigiwyd lle iddi yn y man a’r lle!

On track with ADTRAC

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae Sophia bellach wedi gorffen ei hyfforddeiaeth ac mae hi bellach wedi cael ei derbyn ar leoliad yn dilyn cyfweliad llwyddiannus. Mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i hwythnos ar arfordir Gogledd Cymru, yn ymweld ag ysgolion ac yn addysgu pobl ifanc ar amrywiaeth o amrywiol faterion, gan gynnwys pwysigrwydd bod yn ddiogel ar y ffordd, a’r effaith mae hyn yn ei gael ar y gwasanaethau argyfwng. Mae hefyd yn ymweld â’r henoed yn eu cartrefi, yn cynnal gwiriadau diogelwch a lles ac yn sicrhau bod eu cartrefi yn ddiogel a ddim yn beryglus.

Dywedodd ei mentor ADTRAC: ‘Roedd Sophia yn weddol dawel pan gychwynnodd y prosiect a bellach mae’n hyderus mewn cyfweliad ac wrth addysgu pobl ifanc sydd yr un oed â hi, sy’n dangos gwelliant a thwf aruthrol. Mae Sophia yn edrych ymlaen yn fawr at ei dyfodol gyda’r gwasanaeth tân’.

Mae Sophia wedi sôn am y cymorth mae wedi ei gael gan ADTRAC gan ddweud ei fod wedi bod ‘o gymorth iddi wella ei hyder a chyrraedd lle mae hi heddiw.’

Beth yw ADTRAC?

Prosiect yw ADTRAC sy’n cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed ar draws Gogledd Cymru, ac mae’r cynllun wedi cael ei ariannu’n rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, drwy Lywodraeth Cymru. Mae ADTRAC yn helpu i gynyddu set sgiliau pobl ifanc yng Ngogledd Cymru gan wella eu bywydau, mynd i’r afael â thlodi a sicrhau cyfleoedd cyfartal i’r holl bobl y mae’r prosiect yn ei gefnogi.

Mae ADTRAC yn achubiaeth i rai pobl ifanc. Mae’n cynnig rhaglen gefnogaeth bersonol i’r rhai sydd eisiau mentro i fyd gwaith, addysg neu hyfforddiant ond sydd â rhwystrau gwirioneddol yn y ffordd.  Mae’r ymyrraeth benodol yn ogystal â chymorth Iechyd Meddwl gan Betsi Cadwaladr yn helpu pobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol tuag at eu dyfodol.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN