green bin

O heddiw ymlaen (dydd Llun, 17 Chwefror) gallwch dalu ar-lein i gael casglu gwastraff o’ch bin gardd gwyrdd. Bydd y casgliadau mae angen talu amdanynt yn cychwyn o ddydd Mercher, 1 Ebrill ymlaen. Nid oes rhaid i chi dalu heddiw ond os ydych am i ni barhau casglu eich gwastraff gardd dylid talu erbyn canol mis Mawrth

Y gost fydd £25 fesul bin gwastraff gardd gwyrdd y flwyddyn. Mae modd talu un ai ar-lein neu dros y ffôn ar 01978 298989 i gofrestru i gael y gwasanaeth. Os ydych chi’n talu trwy PayPal, gofynnwn i chi sicrhau eich bod yn cwblhau’r trafodyn ar waelod y dudalen trwy bwyso’r botwm ‘Gorffen’

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN GWYRDD O 17 CHWEFROR

Os ydych chi’n cofrestru i barhau i gael casgliad bin gwastraff gardd gwyrdd, byddwch yn derbyn label gyda’ch cyfeiriad arno’n glir. Dylid gosod y label hon ar gaead eich bin. Bydd hyn yn helpu’r criw casglu i bennu a ydych wedi talu am y gwasanaeth neu beidio.

“Beth sy’n digwydd os nad ydw i eisiau talu?”

O 1 Ebrill, ni fyddwn yn parhau i wagio eich bin gwastraff gardd gwyrdd os nad ydych wedi talu am y gwasanaeth. Ond gallwch ddefnyddio un o’n canolfannau ailgylchu. Fel arall, efallai y byddech chi’n hoffi rhoi cynnig ar gompostio gartref.

“Ydw i’n cael rhannu fy nghasgliad gwastraff gardd gyda chymydog?”

Cewch, ond gwnewch yn siŵr bod y bin y tu allan i’r cyfeiriad sydd wedi’i gofrestru.

“Dydw i ddim eisiau bin gwastraff gardd gwyrdd o hyn ymlaen”

Os ydych chi’n penderfynu nad ydych eisiau talu i’ch bin gwastraff gardd gael ei gasglu, byddwn yn dod i’w nôl ond ni fyddwn yn gwneud hynny’n syth. Gallwch wneud cais i ni ddod i’w nôl yma.

Rydyn ni’n argymell i chi ddal eich gafael arno am ychydig rhag ofn i chi newid eich meddwl a bydd angen talu am fin gwastraff gardd gwyrdd newydd os yw wedi mynd.

Dywedodd Darren Williams, Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol: “Rydyn ni wedi cyflwyno’r ffi yma oherwydd yr heriau ariannol sy’n parhau i wynebu llywodraeth leol. Nid ni ydi’r unig awdurdod lleol i gyflwyno’r ffioedd hyn ond rydyn ni wedi’u cadw mor isel â phosib’ ac maen nhw’n is na’r rhai mae eraill yn eu codi. Gobeithiwn y byddwch chi’n parhau i ailgylchu eich gwastraff gardd gyda ni ond rydyn ni’n deall os byddwch chi’n defnyddio un o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu’n compostio gartref.”

Rydyn ni wedi paratoi ychydig o gwestiynau ac atebion a allai fod o ddefnydd i chi ynglŷn â’ch casgliad bin gwastraff gardd gwyrdd.

Gallwch gael cipolwg arnyn nhw yma:

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio o 17 Chwefror

RYDW I EISIAU TALU RŴAN