Five

Wrth i blant ddychwelyd yn ôl i’r ysgol, gofynnwn i rieni, gofalwyr a dysgwyr ddilyn rhai rheolau syml i helpu cadw pawb yn ddiogel.

Trwy gadw at y canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru, gallwch helpu i leihau’r risg o ledaenu Covid-19…a helpu i sicrhau fod pawb yn gwneud y mwyaf o’r ysgol y tymor hwn.

  1. Os oes gan eich plentyn unrhyw symptomau, hyd yn oed os nad ydynt yn ddifrifol, cadwch nhw adref a gwnewch brawf.
  2. Dim symptomau? Sicrhewch eu bod yn cymryd prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos ac adroddwch am yr holl ganlyniadau.
  3. Cymerwch y brechlyn os caiff ei gynnig i chi neu eich plentyn (ar hyn o bryd, gall bawb yng Nghymru sy’n 16 oed a throsodd gael y brechlyn).
  4. Golchwch eich dwylo yn rheolaidd.
  5. Dilynwch reolau’r ysgol ar orchuddion wyneb. Bydd angen i ddisgyblion uwchradd (Blwyddyn 7 ac uwch) wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol.

Os oes gan eich plentyn unrhyw symptomau, hyd yn oed os nad ydynt yn ddifrifol, cadwch nhw adref a gwnewch brawf.

Gallwn ni oll wneud ein rhan

Meddai’r Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol ar gyfer Addysg:

“Er bod y sefyllfa yn llawer gwell na’r llynedd yn sgil llwyddiant y brechlyn, mae’r feirws yn dal yma – felly mae’n hanfodol ein bod ni oll yn gwneud ein rhan i gadw Covid draw.

“Os yw eich plentyn yn yr ysgol uwchradd, sicrhewch eu bod yn cymryd prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos ac yn dilyn y rheolau ar orchuddion wyneb…yn arbennig ar gludiant ysgol.

“Ac os ydynt yn dangos unrhyw symptomau, cadwch nhw adref ac archebwch brawf PCR.

“Ar ôl 18 mis anodd, mae’n bwysig iawn bod ein plant yn gwneud y mwyaf o’r ysgol y tymor hwn, felly gadewch i ni gydweithio er mwyn helpu cadw ein dosbarthiadau yn ddiogel a’n dysgwyr yn dysgu.”

Os ydych chi’n gollwng eich plant wrth gatiau’r ysgol neu’n dod i’w nôl nhw (os ydyn nhw’n mynd i ysgol gynradd, er enghraifft), dylech ystyried gwisgo mwgwd ar eich wyneb… yn enwedig os oes llawer o bobl o gwmpas.

Does dim rhaid ichi wneud, ond efallai ei fod yn rhywbeth ichi ei ystyried.

Sut i gael citiau prawf ychwanegol

Os ydych angen mwy o gitiau prawf llif unffordd, gallwch eu harchebu ar-lein, neu eu casglu o’r pwyntiau casglu lleol.

Cofiwch fod angen i ddisgyblion ysgol uwchradd wneud dau brawf llif unffordd yr wythnos.

Ydych chi’n defnyddio cludiant i’r ysgol?

A fydd eich plentyn yn defnyddio cludiant i’r ysgol y tymor hwn?

Cofiwch y bydd angen i ddisgyblion ysgol uwchradd wisgo gorchudd wyneb, felly sicrhewch eu bod yn barod.

Dyma wybodaeth ddefnyddiol am gludiant ysgol…

Ydych chi’n defnyddio cludiant i’r ysgol? Darllenwch hwn …

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN