Yr hyn sy’n frawychus yw bod nifer o blant eisoes yn bwyta llawer mwy na 10kg o siwgr bob blwyddyn!

Pan mae’n amser cael rhywbeth bach i’w fwyta, fe all fod yn anodd os yw eich plant yn swnian neu yn helpu eu hunain i unrhyw beth yr hoffant o’r cypyrddau.

Ond mae’r byrbrydau i gyd yn cyfrif – ac mae mwy o siwgr ynddynt nac y byddech yn tybio.

Wyddoch chi?

Daw hanner y siwgr y mae plant yn ei fwyta a’i yfed bob blwyddyn o fyrbrydau a diodydd llawn siwgr rhwng prydau – mae hynny’n 10kg o siwgr bob blwyddyn cyn iddynt fwyta pryd hyd yn oed!

Gall gormod o siwgr arwain at fraster niweidiol yn cronni y tu mewn i’r corff a phroblemau iechyd difrifol, gan gynnwys pydredd dannedd poenus. Ffrwythau a llysiau yw’r dewis gorau bob amser, ond os ydych yn siopa am fyrbrydau wedi eu pecynnu i’ch plant, defnyddiwch y cyngor hwn: edrychwch am fyrbrydau gyda 100 o galorïau, dim mwy na dau y dydd!

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Byrbrydau 100 Calori

  • Sleisen o dorth frag
  • Fromage frais gyda baster is a siwgr is (rhai blasau yn cynnwys mefus, mafon, banana, bricyll)
  • Salad ffrwythau ffres neu dun
  • Llysiau wedi eu torri a hwmws braster is
  • Cacennau reis plaen neu gracers gyda chaws braster is
  • Jeli heb siwgr
  • Un crympet
  • Un grempog Sgotaidd

Gall y byrbrydau hyn gynnwys 100 calori neu lai, ond mae’r cynnyrch yn amrywio felly cofiwch edrych ar y label bob amser. Mae cnau a hadau yn fyrbrydau iachach, ond maent yn uchel mewn egni, felly cofiwch gadw llygad ar faint gaiff ei fwyta a pheidiwch â rhoi cnau cyfan i blant o dan 5 oed.

Sut i chwilio am 100 calori

Gallwch brynu byrbrydau sy’n 100 calori ac yn is mewn siwgr. Mae labeli goleuadau traffig ar nifer o gynnyrch a hynny ar flaen y pecyn. Caiff y calorïau eu cynnwys ar ochr chwith y labeli hyn. Dewiswch fyrbrydau gyda mwy o wyrdd ac oren ar y label, ac ewch ati i leihau byrbrydau sy’n dangos unrhyw goch. Nid oes gan bob bwyd sydd wedi ei becynnu labeli goleuadau traffig, ond gallwch ganfod yr hyn sydd angen ei wybod arnoch am eich byrbrydau gyda’r ap Sganiwr Bwyd Newid am Oes sydd ar gael o’r Storfa Ap neu Google Play.

Byrbrydau yr ydych yn eu gwneud eich hun

Gallwch hefyd arbed arian drwy baratoi byrbrydau iach eich hun. Ffrwythau a llysiau ffres, tun neu wedi eu rhewi yw’r dewis gorau fel byrbryd bob amser, ond gallwch roi cynnig ar sgons, popgorn cartref neu omledau bach wedi eu gwneud mewn hambyrddau myffin.

Gadael ar y silff

Ond y tric hawsaf i’w gofio yw– os nad oes gennych chi felysion yn y tŷ, yna allwch chi ddim eu bwyta ac fe fyddwch yn arbed arian hefyd!

Am fwy o wybodaeth ewch i http://change4lifewales.org.uk/families/?skip=1&lang=cy

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.
DILYNWCH NI AR SNAPCHAT