Ruabon Station

Bydd defnyddwyr rheilffordd yn falch o glywed fod y mynediad sy’n anaddas i bobl anabl yn Rhiwabon yn dal i fod yn uchel ar yr agenda ac yn derbyn cefnogaeth drawsbleidiol gan wleidyddion lleol a chenedlaethol.

Cydnabyddir gorsaf Rhiwabon fel porth rheilffordd i Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontycysllte a thref twristiaeth Llangollen a thu hwnt i Ddyffryn Dyfrdwy a Chorwen, a gosodwyd arwyddion ar y ddau blatfform i hyrwyddo’r gyfnewidfa bwysig hon.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Mae’n gwasanaethu Rhiwabon a chymunedau ehangach:

  • Rhosymedre
  • Acrefair
  • Cefn Mawr
  • Johnstown
  • Penycae

Yn gynharach eleni, cynyddodd y niferoedd oedd yn defnyddio’r rheilffordd 7.3% i 102,628 o 95,670.

Mae’r niferoedd yn dangos bod yr orsaf yn llwybr cludiant cyhoeddus pwysig ar gyfer defnyddwyr, ond mae mynediad at y platfform Caer tua’r gogledd yn yr orsaf ond yn bosibl dros bont droed gyda grisiau hir ar y ddau blatfform, lle mae’n rhaid i deithwyr gerdded dros 50 o gamau ar y bont droed hon. Mae’r orsaf a’r pont droed yn strwythurau rhestredig, felly rhaid ystyried yn ofalus sut y gellir gwneud unrhyw welliannau er mwyn peidio ag effeithio ar ei statws rhestredig.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Hoffwn gofnodi fy niolch i’n gwleidyddion lleol a chenedlaethol, y Cyng, Dana Davies, y Cyng. Joan Lowe, Simon Baynes AS, Ken Skates AC a ffrindiau grŵp Gorsaf Rhiwabon. Mae eu hymrwymiad a’u cefnogaeth i sicrhau bod y gwaith sydd angen ei gyflawni yn yr orsaf hon yn dod i sylw’r Adran Drafnidiaeth yn San Steffan. Mae gobaith y bydd eu cefnogaeth trawsbleidiol yn arwain at ganlyniad llwyddiannus yn y dyfodol agos gan wneud yr orsaf hanfodol hon yn hygyrch i bawb.”

“Gorsaf Rhiwabon yw’r unig orsaf ar y Llinell Caer Amwythig heb fynediad sy’n rhydd o stepiau. Mae’r grisiau yn achosi problemau mawr ar gyfer yr anabl gyda theithwyr sy’n dymuno dod oddi ar y trên yma, yn cael eu cynghori i fynd i Wrecsam a dychwelyd ar y trên nesaf tua’r de. Mae mynediad i’r rhai gyda phramiau hefyd yn anodd iawn, os nad yn amhosib, ac yn anodd i’r rhai gyda llwyth mawr neu rhai sy’n cael trafferthion symudedd.”

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19