Play opportunities in Wrexham

Mae plant wrth eu bodd yn chwarae. Mae angen iddynt chwarae. Felly beth am gael eich plant i gymryd rhan mewn prosiect chwarae yn ystod y gwyliau ysgol?

Efallai y byddant yn fwdlyd. Efallai y byddant hyd yn oed yn cael briw neu ddau. Ond byddant wrth eu bodd 🙂

Rydym wedi ymuno â chynghorau cymuned lleol i gynnal prosiectau yn Cefn ac Acrefair, Coedpoeth, Abenbury, Gwersyllt, Offa, Rhos a Johnstown, Rhostyllen, Brymbo a Rhosddu.

Cynhelir sesiynau fel arfer ddwy neu dair gwaith yr wythnos. Maen nhw’n rhad ac am ddim, ac maen nhw’n rhoi cyfle i blant fynd allan i chwarae yn eu cymuned leol.

Children's play sessions in Wrexham

Rydym eisiau i blant chwarae!

Mae Cyngor Wrecsam wedi addo cefnogi cyfleoedd i blant chwarae.

Mae gan y Cynghorydd Andrew Atkinson gyfrifoldeb arweiniol dros wasanaethau ieuenctid. Dywedodd: “Dylai chwarae fod yn rhan enfawr o fywyd pob plentyn. Mae wrth wraidd sut maent yn profi ac yn mwynhau’r byd, ac mae’n eu helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr.

“Mae’r prosiectau gwyliau ysgol hyn yn rhan o’n Haddewid Chwarae i gefnogi chwarae yn Wrecsam, ac rwyf yn annog rhieni a phlant i alw draw a gweld â’u llygaid eu hunain.

”Mae’r sesiynau’n gydbwysedd da rhwng goruchwyliaeth a rhyddid, ac mae gweld y plant yn mwynhau eu hunain yn hollol wych.”

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22.

 

Teiars, cewyll a chardbord…

Nid yw’r prosiectau’n cynnig gweithgareddau wedi’u trefnu’n fanwl – y nod yw rhoi amser, lle a chaniatâd i’r plant i chwarae’r ffordd y maen nhw’n ei ddewis.

Esboniodd Jay Davies, gweithiwr datblygu chwarae: “Mae ein gweithwyr chwarae yn rhedeg y sesiynau. Maent yn creu amgylchedd hwyliog ac yn darparu llawer o wahanol adnoddau fel pren, teiars, cewyll, rhaffau, paent a chardbord, yn ogystal ag offer… fel y gallant adeiladu a gwneud pethau.

“Mae’r gweithwyr chwarae yn helpu i gadw’r plant yn ddiogel, ond nid ydynt yn dweud wrth y plant beth i’w wneud. Maent yn gadael iddynt archwilio eu syniadau eu hunain, a phrofi eu cyfyngiadau a’u galluoedd eu hunain.”

Dewch i weld…

Mae croeso i rieni ddod i sgwrsio â’n gweithwyr chwarae a gweld beth sy’n digwydd.

Ac mae cofrestru eich plentyn yn hawdd. Llenwch ffurflen y tro cyntaf y byddwch yn ymweld.

Fodd bynnag, nid yw’r sesiynau hyn yn darparu gofal plant ffurfiol, ac nid oes gan weithwyr chwarae gyfrifoldeb i gadw eich plentyn ar y safle… gallant fynd a dod fel y mynnant.

Felly mae’n syniad da cytuno ar unrhyw reolau neu drefniadau gyda’ch plant a’ch gweithwyr chwarae ymlaen llaw.

Mae sesiynau’r haf yn cychwyn yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun, Gorffennaf 22ain a byddant yn para tan ddiwedd y gwyliau ysgol yn gynnar ym mis Medi.

Cymerwch gip ar y manylion isod…

Cefn Mawr ac Acrefair
11am-1pm

 • Dydd Llun a Dydd Mercher ym Mharc Plas Kynaston (wrth ymyl y llyfrgell)
 • Dydd Gwener ar gae ysgol Acrefair

Coedpoeth
2-4pm

 • Dydd Mawrth a dydd Iau yng Nghae Adwy

Abenbury
11am-1pm

 • Dydd Mawrth a dydd Iau ym Mhentre Maelor (yn yr ardal chwarae)

Gwersyllt
2-4pm

 • Dydd Llun a dydd Mawrth ym Mharc Pentywyn
 • Dydd Mercher a dydd Iau yng Nghaeau Bradle
 • Dydd Gwener yn Ffordd Newydd, Brynhyfryd

Offa
2-4pm

 • Dydd Mawrth yn Nhŷ Luke O Connor
 • Dydd Mercher ym maes chwarae Bryncabanau
 • Dydd Iau a dydd Gwener ym Mharc Bellevue

Rhos a Johnstown
2-4pm

 • Dydd Llun a dydd Mawrth yn Morton Circle (Johnstown)
 • Dydd Mercher ym Mryn y Brain
 • Dydd Iau a dydd Gwener ym Mharc Ponciau

Rhostyllen
10am-1pm

 • Dydd Llun i ddydd Gwener ar y caeau y tu ôl i Neuadd y Plwyf

Brymbo
11am-1pm

 • Dydd Llun a dydd Mawrth yng Ngolygfa Caer
 • Dydd Mercher yn Ffordd y Melinydd (Brymbo)
 • Dydd Iau a dydd Gwener yng Nghae Merfyn, Tanyfron

Rhosddu
11am-1pm

 • Dydd Llun yn Ffordd y Garden Road (y tu allan i adeilad Byddin yr Iachawdwriaeth)
 • Dydd Mawrth ym Mharc Ashfield (tu ôl i’r ganolfan tennis)
 • Dydd Mercher ar Grin y Pentref, Garden Village (o flaen Ysgol Clawdd Wat)
 • Dydd Iau a dydd Gwener ym mharc sglefrio Lôn Price

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN