Aelod Tenant a Phartneriaeth – Rydym Angen Chi!

Ydych chi’n angerddol am fyw yn Wrecsam? Oes gennych chi syniadau ac awgrymiadau? Ydych chi’n hyderus ac yn hawdd mynd atoch? Wel rydym eich angen chi!

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

 

Rydym yn chwilio am denantiaid i ddod yn gynrychiolwyr tenantiaid a chymryd rhan yn ein Partneriaeth Tenantiaid ac Aelodau, i ddweud eich dweud ac i gynrychioli eich ardal yn Wrecsam. Mae cynrychiolwyr tenantiaid yn cynrychioli barn tenantiaid yn eu hardal a hefyd buddiannau tenantiaid yn gyffredinol. Mae cynrychiolwyr tenantiaid yn wirfoddolwyr ac mae’r rôl yn cynnwys craffu, llywio, a dylanwadu ar bolisi a phenderfyniadau busnes o ddydd i ddydd, rhannu arfer gorau a chysylltu ac ymgynghori â thenantiaid eraill. Mae cynrychiolwyr tenantiaid yn gyswllt pwysig rhwng Cyngor Wrecsam a’n tenantiaid.

Nid oes angen unrhyw hyfforddiant ffurfiol arnoch i fod yn gynrychiolydd tenantiaid, fodd bynnag bydd cymorth a hyfforddiant yn cael eu darparu i’ch helpu i ddeall sut mae’r adran dai yn gweithio ac yn cael ei hariannu. Gellir darparu cludiant hefyd i’r rhai nad ydynt yn gyrru.

Beth yw’r Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau?

Fel eich landlord, mae’n bwysig eich bod yn gallu monitro ac adolygu ein perfformiad, ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol a’r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaeth yn gyffredinol. Un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw drwy’r Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau.

Mae’r Bartneriaeth yn cynnwys deg tenant etholedig a deg aelod etholedig. Bob deufis, maent yn cyfarfod yn ein swyddfeydd Tai yn Ffordd Rhuthun i drafod ein perfformiad yn ogystal â materion eraill sy’n effeithio ar ein tenantiaid.

Mae Swyddogion a Rheolwyr y Cyngor yn mynychu’r cyfarfodydd, ynghyd â nifer o Gynghorwyr lleol. Rydym hefyd yn gwahodd pobl o adrannau eraill o’r cyngor a sefydliadau allanol i ddod i siarad â’r Bartneriaeth hefyd ar faterion sy’n effeithio ar denantiaid.
Penderfynir ar agenda pob cyfarfod gan denantiaid, aelodau a swyddogion. Mae’n gyfle i ofyn cwestiynau i Swyddogion Tai, trafod ein perfformiad ac awgrymu syniadau a allai ein helpu i wella ein gwasanaeth yn y dyfodol.ur service in the future.

Cynhelir etholiadau i’r Bartneriaeth ym mis Hydref. Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y rôl bwysig a chyffrous hon neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn getinvolvedinhousing@wrexham.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01978 298993. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 2 Awst 2019. Pob lwc!

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN!
DOES DIM OTS GEN